The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5511 of 10246
Sender Date Recipient
Mads Holm [+]

Sender’s Location

København

4.4.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Høivelbaarne / Hr. Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Flere Ordner / Rome.
Tilskrift: S.T. Hr Etatsraad Thorvaldsen i Rom.

Poststemplet: “ESPAGNE PAR PERPIGNAM” og desuden to utydelige stempler.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn d 4d. April 1831.

Da jeg, skjøndt det nu er snart tre Aar siden, at jeg kom tilbage til mit Fødeland, endnu levende føler og indseer, at jeg aldrig vil glemme de Behageligheder, som min Reise medførte, og mindes den glade Tid, som Italien og Reisen forskaffer, hvilket jeg sær maae skylde Hr Etatsraadens Godhed, vil jeg ikke undlade, da Leiligheden tillader sig, at bringe Dem min hjerteligste Hilsen. – Min kjære Fætter, en Søn af Grosserer Jacob Holm heraf Staden, Overbringeren heraf, som for sit Helbreds Skyld, har besluttet med et af hans Faders Skibe at gjøre en Reise, har anmodet mig, om min ringe Anbefaling. – Ihvorvel han, som Landsmand, i Dem sikkert vil nyde den hjerteligste Velvillie, som Enhver, han være stor eller ringe, altid og ved enhver Leilighed erholder hos Dem, ønsker og troer jeg dog, at disse Linier, hurtigere ville føre ham til Maalet, at erhverve ham Deres Bekjendtskab. – Min Fætter vil tillade sig mundtligen at fortælle Dem, hvad mig angaaer, som jeg er overbeviist om hjerteligen interesserer Dem; – Jeg slutter med at bringe Dem mange Hilsner fra det øvrige Landsmandskab, som var ligesom forige Aar forsamlet den 8d: Martz for at høitideligholde Etatsraadens Fødselsdag. – Maae jeg besvære Dem at bringe de øvrige Landsmænd dersteds en Hilsen fra mig, og undertegner mig Deres bestandig hengivne og ærbødige

MS Holm.

Archival Reference
m16 1831, nr. 24
Last updated 10.05.2011 Print