The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 408 of 10246
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rester af rødt segl (på den fraklippede tegning, C511r).
Poststempel: NAPOLI (på den fraklippede tegning, C511r).

22.10.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift, som befinder sig på tegningen, C511v, der er fraklippet brevet: A Monsieur / Monsieur B: Thorvaldsen / Skulptoer[sic] D: S: M: Danoese / a / Roma / Riconunda[?] A Monsieur / Monsieur Zoega Agent d S: M: le Roi / de Dannemarke

Abstract

Stanley lykønsker Thorvaldsen med udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i Firenze. Han mener, at det vil gavne Thorvaldsens muligheder for at få opgaver fra Danmark og andetsteds.
Stanley er endnu i Napoli, fordi han venter på at modtage penge med posten. Han beder Thorvaldsen oplyse sin adresse i Rom.

See Original [Translation]

Velbaarne Her Professor!

Endskiøndt jeg endnu Lever et Stykke Vej fra Deres Velbaarenhed saa havde jeg dog smigret mig med det haab, at see nogle Linier fra Dem, saa meget meere, [som] jeg ej haver forsømt min Plikt og Skyldighed med at Skrive, hvor meget mere det vilde have glædet mig at høre Deres Forfremmelse til Florentinsk Professor vil de letteligen begribe som kjender mig, nu maatte jeg lade mig nøje med at faa høre samme paa anden Haand, ikke siger jeg nogen usandhed, naar jeg siger Dem denne Nyhed fornøyede mig saa meget som om det var hendet mig selv og ikke kan jeg lade denne Postdag gaae forbi uden at fremsende min Erbødigste Gratilationibus. ––
Skeen i den anden Haand, i denne Stil kan jak, ta mig tusand, ikke holde ud at skrive til min Ven! alsaa Gode Thorvaldsen vor meget det virkelig haver glædet mig at høre Du var bleven Professor, hvilde være forgieves Arbeide her at udtrykte, jeg lader det altsaa beroe til jeg nu som snarest omfavner dig in Natura, denne forfremmelse vil maaske ogsaa have indflydelse paa Din iøvrige Skiæbne, thi omendskiøndt du er bekiendt i Fedrenelandet, vil dine Arbejder, hvoraf man dog ej haver seedt de vigtigste, saa giør det dog en helvedes Virkning paa vedkommende naar de faaer høre at man er bleven Professor i et fremmet Academ[ie] uden at have giort sig minste umage derforre, jeg troer det en meere en alt er skedt, vil giøre dem opmærksomme paa dit store Chenie og sieldne Talenter, og Regieringen altsaa umuligt kan lade disse talenter blive ubenyttet for Fædrenelandet men immer forsyne Dig min brave Ven! med Arbejder, og som jeg haaber betale dem Vel, saaledes at det kan vere anstendig for Fædrendelandet og Dig –
Jeg er endnu her ej for andet en for at vente paa mine Vexler, som uden tviil maae komme med denne Post, og da farer jeg strax til min Thorvaldsen, dog ønskede jeg som jeg og tilforn haver bet min Herre om, at give mig en smule adresse hvor jeg skal lade mig hentransportere, Lad mig nu see du er en snild Ven! og lader mig dette vide, jeg kommer min Siel ikke før nu kan du have det som du selv vil Lev nu inderlig vel Gode Ven, og hilds alle Daniens Børn som lever i Rom, et endnu at H Baron Schubardt kan have den Godhed for mig at Skrive mig et Brev til paa nesten 7 sider saa tyktes min Herre gierne kunde Skrive mig et paa 1/2 Side jeg omfavner Dig og er uforanderlig Din hengivene Ven

Napel d: 22 Octobri 1804 C F Stanley
General Comment

Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.


Bagsiden af brevets udskriftside er blevet klippet fra og brugt af Thorvaldsen til skitsepapir, jf. C511r, Chiron lærer Achilleus at skyde med bue. Priamos bønfalder Achilleus om Hektors liv. Sammenhængen mellem brev og udskriftsside er dokumenteret af Thiele i Thorvaldsens Archiv, vol. I, p. 80.

Archival Reference
m1 1804, nr. 20
Thiele
Omtalt Thiele I, p. 247.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Candour in Writing · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Herman Schubart
Works
Last updated 01.03.2018 Print