The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3673 of 10246
Sender Date Recipient
Enrico Mocenni [+]

Sender’s Location

Siena

Information on sender

Spor af seglaftryk i papiret med initialer “R.M”.

31.1.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Lars Ammitzbøll [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Mr le Chevalier Thorvaldsen / pour Mr Ammitzbøll / Rome.

Poststempel: “3 FEBRA” / “SIENA”.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Siena d: 31 Januarii 1825.

Min Pligt havde fordret af mig at jeg skulde have tilsendt Dem Svaret paa Deres ærede Billet som De lod mig tilhændekomme førend Deres Afreise til Rom, men jeg maa bede Dem at have mig undskyldt, thi min Søster, som den Gang var paa sit Landgods, ei endnu var kommen tilbage til Florentz, og desuden viste jeg ikke Nummeret paa min Søsters Huus, hvilket var uundværligt for noye at kunde give Dem hendes Adresse.
Nu har jeg, endskiønt noget sildigt, den Fornøjelse at melde Dem, at Hun boer = Via del Giglio No. 4616. i Florentz –
Af Hende erholder jeg Brev, hvori Hun melder mig at medens hun endnu var paa Landet, en Vetturale havde bragt i hendes Huus en trekantet Hat, men da hendes Gaardskarl intet viste vilde han ikke modtage den og siden har han ikke mere ladet sig see.
Det fortryder mig meget at Sagen er gaaet saaledes til, men jeg haaber at De vil tilgive os denne Feil som vist er bleven begaaet uden vor Villie Skulde Hatten komme der igien, skal min Søster, som nu er noye underrettet derom, vist bevare den til deres disposition. Jeg har faaet Brev fra Biskop Munter i Kiøbenhavn, hvori han melder mig at Kongen ei har villet blande sig i C. v. Scholtens Sag, og følgelig har jeg uden Redning tabt alt Haabe om at faae Erstatning for 521. Species Rd. som jeg har maattet betale for ham. Saaledes er jeg blevet belønnet for min Tienstvillighed og godt Hierte, som jeg alletider søger at bevise uegennyttig mod den danske Nation.
Tusinde Hilsener til den fortreffelige Thorwaldsen og de øvrige gode danske mænd i Rom. Jeg vilde blive meget glad over at faae et høre om deres Velgaaende fra den Lybiske Kyst Naar Skiebnen fører Dem tilbages til Toscana beder jeg at huske paa Siena
Lev vel Deres
H. Mocenni
Major i dansk Tieneste
General Comment

Jvf. brevets udskrift er brevet adresseret til Thorvaldsen, men sendt til Ammitzbøll. Hvorfor det er endt i Thorvaldsens efterladte arkiv vides ikke, men kan muligvis skyldes, at Ammitzbøll aldrig har afhentet brevet hos Thorvaldsen. Ammitzbøll er antagelig Lars Ammitzbøll, der i januar 1825 besøgte Enrico Mocenni i Siena.

Archival Reference
m10 1825, nr. 13
Last updated 13.01.2013 Print