The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 366 of 10246
Sender Date Recipient
Massimiliano Laboureur [+]

Sender’s Location

Rom

24.5.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Receipt from Massimiliano Laboureur confirming payment for a block of marble.

See Original

Io sotto[scritto] ho rice[v]uto dal’ Sig[no]r Torval la somma di scudi quattro, e mezzo quali sono p[er] un pezzo di marmo – Cosi di accordo questo di 24 maggio 1804
P S 4:50 F[rancesc]o Mass[imilia]no. Laboreur

[på brevets bagside, med Thorvaldsens hånd:]

2800
3000
1000
1000
1500
  500
  500
  700
  800
  300
  800
  400
550
1000
  120
––––––––
14870

General Comment

Regnestykket på brevets bagside er formentlig en liste over den forventede indtægt fra de bestillinger, som Thorvaldsen havde modtaget på det tidspunkt, hvor listen blev skrevet – eventuelt med mulige bestillinger tilføjet. Det tal, som indleder listen, 2800, stemmer præcis overens med det beløb, som bestillingen fra grevinde Vorontsova skulle indbringe for 4 statuer, en skulpturgruppe og to portrætbuster. (Se evt. referenceartiklen om Grevinde Vorontsovas bestilling).

Listen kan ikke dateres præcist, men må stamme fra 1804 eller årene lige efter. Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange store bestillinger og beløb, som fremgår af listen. Listen må være ført i scudi, se evt. referenceartiklen om datidens møntenheder. De 14870 scudi ville omregnet til dansk mønt have haft en værdi af ca. 29000 rigsdaler – svarende til ca. 72,5 professorårslønninger, jf. Bjarne Jørnes: Billedhuggeren Bertel Thorvaldsens liv og værk, København 1993, p. 59. At regnestykket omhandler forventede værkindkomster synes understreget af, at det befinder sig på bagsiden af en kvittering for indkøb af marmor.

Archival Reference
gmIV, nr. 85
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Purchase of Marble
Last updated 27.09.2018 Print