No. 9781 of 10318
Sender Date Recipient
Frederik Barfod [+]

Sender’s Location

København

Medio June 1844 [+]

Dating based on

Barfods tekst blev trykt umiddelbart efter Thorvaldsens død.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Vi have tidligere lejlighedsvis angivet d. 8de Marts 1797 som den Dag, paa hvilken Thorvaldsen første Gang saae Rom. “Saa længe han endnu var det unge, fremstræbende Talent, der ikke ændsedes af Mængden, var der vel kun faa, som interesserede sig for at vide hans Fødselsdag; men da hans Berømmelse begyndte at udbrede sig over hele den civiliserede Verden, og han syntes at ville blive en Stjerne af første Rang, gik del ham som andre store Mænd: man erkyndiger sig gjerne om de mindste Smaating, der angaa dem.”
— I Ministeren Humboldts Familie var Thorvaldsen ofte indbudt til Familiefester, og ved en saadan Lejlighed spurgte Fruen ham engang om hans Fødselsdag. “Jeg veed det ikke” — maatte han erklære — “men d. 8de Marts kom jeg til Rom, og den Dag vil jeg herefter betragte som min Fødselsdag; paa den Maade bliver jeg jo en hel Del Aar yngre” — tilføjede han spøgende. Han kjendte virkelig heller ikke sin Fødselsdag, og den var lige saa ubekjendt for alle andre, indtil Haste bekjendtgjorde den i sin Opsats i Riises Arkiv.

I en lang Aarrække blev derfor den 8de Marts fejret som Thorvaldsens Fødselsdag i en fortrolig Vennekreds i Tiberstaden. Det var hos hans gamle Vært, Familien Buti, der selv gjorde Gildet, og som en Følge deraf indbød Gæsterne. Disse vare da i Almindelighed Tyskere og Italienere; kun en enkelt Dansk blev taget med. De Danske vilde gjerne selv have højtideligholdt Dagen med Thorvaldsen i sin Midte, men ganske løsrive sig fra de gæstfri Butis, kunde han ikke. Her maatte han stadig tilbringe næsten hele Festaftenen. Slutningen af Aftenen og en Del af Natten skjænkede han saa stundom de Danske.

[...]

General Comment

Denne tekst stammer fra Barfods antologi, op. cit., der blev udgivet umiddelbart efter Thorvaldsens død.

Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 93.
Subjects
Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 15.02.2016 Print