The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10230 of 10246
Sender Date Recipient
August Bournonville [+]

Sender’s Location

Fredensborg

24.2.1866 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Fredensborg den 24 Febr. 1866

Høivelbaarne
Herr Etatsraad Thiele.

Secretair ved Academiet for de skjønne Kunster.

Høistærede Herr Ven og Velynder!

Tør jeg ganske confidentielt henvende mig til Dem for at udbede mig nogle Noticer angaaende Ponte Molle. Jeg mener ikke selve Ma[x]entis Bro men de Velkomstfester der af Kunstnerne gives i Rom og hvorved saavel Forklædninger som andre Lystigheder finde Sted.

Endskjøndt jeg af særdeles vægtige Grunde havde sagt Balletcompositionen Farvel har jeg ikke kunnet undslaae mig for at efterkomme en Opfordring til ved et Divertissement eller deslige at oplive den Galaforestilling der skal gives til Hans Majestæts Fødselsdag. Dette er jo en stor Ære for mig og min Muse og sandt at sige befinder jeg mig i et temmeligt svært Dilemma deels af Mistillid til mine Kræfter deels i Valget af et passende Emne. Da vor Tid er saa sløv og parodisk – Historie og Alegorie ere [rentud] ubrugelige og Dandsen har næsten ikke meer Lov til at fremtræde med kunstnerisk Fordring. Enfin, jeg vil forsøge at indsmugle nogle Ideer i en Ponte Molle og beder Dem gjennem Deres egne Erindringer eller Deres Kunstvenners, eller maaskee gjennem en eller anden beskrivende Bog at give mig noget Materiale til Bearbeidelse men det maatte være meget snart. Thi ellers gaaer det med mig som med hiin franske Historiker, der havde begjært den udførlige Rapport af et berømt Feltslag men da det varede ham for længe inden den kom affærdigede han Buddet med det Udraab – ma battaille est déjà faite! Lad mig derfor høre fra dem saasnart som de kan. Thi bliver min Ponte Molle daarlig og unøiagtig vil Skylden komme over Dem.

Tilgiv nu den Uleilighed jeg volder Dem og den Fripostighed hvormed jeg vover at forstyrre Deres philosofiske Ro, men da de har staaet Fadder til mine første Aandsfostre, er der Noget, der taler for, at de ligeledes interesserer Dem lidt for Skrabekagen.

Maa jeg tillige bede Dem at formelde min ærbødige Hilsen til Deres Høitærede Frue og gjenkalde mig i Deres kjære Børns Erindring.

Med Høiagtelse og Hengivenhed

ærbødigst og forbindtligst
August Bournonville.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Last updated 31.10.2011 Print