The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9861 of 10246
Sender Date Recipient
Gottfried Schaper [+]

Sender’s Location

København

25.3.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Commissionen for Opførelsen af Thorvaldsens Museum

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Den ærede Commission har i Anledning af at jeg har opgivet at drive Muurprofessionen, i en meget smigrende Skrivelse af 20 ds opfordret mig til at vedblive med Muurarbeidet ved Thorvaldsens Museum.

Den fornemste Bevæggrund til det giorte Skridt, er at i over Aar og Dag, mit Helbred og mine Kræfter ere saaledes aftagne, at jeg kun med yderste Besvær har kunnet varetage de faa Forretninger som jeg har havt at passe. Denne Vinter har jeg tilbragt i sygelig Stand og er nu ogsaa bleven hiemsøgt af Svimmelhed. Da der nu i min Alder ingen Haab er til synderlig Bedring med mindre jeg kunde opnaa at leve i Ro og uden Fortr[æ]deligheder, saa har jeg for om mueligt at opnaa dette, opgivet Professionen og til den Ende tilmeldt Magistraten min Udtrædelse af Lauget, samt beafskediget de fleste af mine Svende, ligesom og jeg har solgt mine faste Eiendomme.

Men da jeg haaber, at de afskedigede Svende tildels ville tage Arbeide hos mig igien, er jeg imidlertid beredvillig til at efterkomme den meget hædrende Opfordring, saafremt den ærede Commission antager at kunne være tjent med mine svage Ævners Hjelp, endskjøndt jeg troer, at have Grund til at formene, at Bygmesteren ikke mere trænger til min Hjelp, nu da der er kun Decorations Arbeide tilbage at fuldføre.

Kiøbenhavn 25 Marts 1845

ærbødigst
G Schaper

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 104a
Last updated 22.08.2011 Print