The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8332 of 10246
Sender Date Recipient
Gottfried Schaper [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet med laksegl.

7.2.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Museum
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Commissionen har i Skrivelse af 4 d. M. underrettet mig om, at den ikke ubetinget kunne indgaae paa det Tilbud, som jeg har giort – at ville udføre Muurarbeidet ved det Thorvaldsenske Museum, uden at modtage noget Mestersalair – uden at Commissionen først er bleven giort bekjendt med de detaillerede Beregninger, hvorpaa Hovedoverslaget er begrundet.

Jeg tager mig derfor den Frihed at tilmelde Commissionen, at jeg har anmodet Herr Bygningsinspecteur Bindesbøll, om at fremlægge i et Commissionsmøde, benævnte detaillerte Beregning, som jeg i sin Tid, har meddeelt Ham til egen Efterretning, og at jeg er villig, mundtligen, at give alle de Oplysninger, som maatte findes fornødne


Kjøbenhavn d. 7 Februar 1840 Ærbødigst
G. Schaper


Overslag

Paa Murerarbeide ved det Thorvaldsenske Musæum, foranlediget ved Forandringer med Videre, som Hr. Bygningsinspecteur Bindesbøll har foretaget ved den approberede Tegning og som efter den omarbeidede Tegning bestaaer i
A. Den forandrede Distribution af Fløien med Kirken istedet for 2 meget store Stanzer ved Siden af den Midterste Stanze – bliver 2 store og 4 mindre Stanzer i hver Etage

  244,000 fls. Muursteen a 7½ rd.
244 Læs Transport a 40 S
for 244 mille Arbeidspenge a 16 S
25½ Læst Steenkalk a 22d
2440 Tønder skarp Muursand à 18 S
305 Læs Transport a 12 S
Arbeidsløn
1830. –
101. 64
40. 64
561. –
457. 48
38. 12
1150. –
 
 
 
 
 
 
4178. 92

B. Den forandrede Inddeling af Vinduerne mod Prinds Jørgens Ridebane, som Følge af, at Communications Løngangen til Slottet blev nedbrudt

  100,000 fls. Msteen til Hielp de Gamle
100 Læs Transport
100 mille Abpenge
52 Læst Steenkalk
5000 Tdr. skarp Muursand
625 Læs Tpt
Arbeidsløn
750. –
41. 64
16. 64
1144. –
937. 48
78. –
880. –
 
 
 
 
 
 
3847.80

C. Den tillagde Muurførlighed – nemlig: begge Vederlagmure ved den midterste Stanze – begge Langskillerumene i Fløiene, formedelst Skorsteensrør og Varmecanaler samt tillagt Muurførlighed ved Hovedtrappen – tillagt

8026.76

Førlighed i Kjelderen ved 15 Tverskillerumme – tillagt Førlighed til Frontmuren, lige fra Slyngværket

  398,000 fls. Msteen
398 Læs Trpt
398 mille Abpge
41½ Læst Steenkalk
3984 Læs skarp Sand
498 Læs Tpt
Arbeidsløn
2985r –
165. 80
66. 32
913. –
747. –
62. 24
1850. –
 
 
 
 
 
 
6789. 40

D. Bygningens gamle Frontmure, som bliver Forhallens Mellemmuur – bliver nedbrudt til Jordhorisonten og paa det gamle Fundament, igien med forøget Førlighed opført

  100,000 fls. Msteen til Hielp de Gl.
100 Læs Tpt
100 mille Abdspenge
42 Læst Steenkalk
4032 Tdr skarp Sand
504 Læs Tpt
Arbeidsløn
750. –
41. 64
16. 64
984. –
756. –
63. –
785. –
 
 
 
 
 
 
3396. 32

E. I 5 Døre til Forhallen og i Døren til den største Stanze, bliver Kæmpfere at mure og pudse.

  12,000 dertil formede Msteen
af udmærket Bonitet à 15r
72 Tønder Cement a 6r
72 Tønder skarp Sand 13 S
Transport og Arbeidspenge
Arbeidsløn
 
180. –
432. –
13. 48
13. –
90. –
 
 
 
 
 
728. 48

F I begge Sidefløie at giennembryde de gamle Mure saavidt de bliver staaende – til Kjeldervinduer og at opmure Siderne, Stikbuerne og S[xxxx]gerne forneden. Ligeledes ved Vinduerne i de nye opførende Mure

18941. 4

fremdeles Sandstens Soklen paa den gamle Frontside at udbryde og igien at forsette mod Udsiden mod Slotskirken.

  5000 fls. Msteen
Tpt og Abdspenge
1 Læst Steenkalk
96 Tdr skarp Sand
12 Læs Tpt
Arbeidsløn
37. 48
2. 88
22. –
18. 48
1. 48
250. –
 
 
 
 
 
331. 40


G. De i Forslag bragte Jernankre, over underste Etages Hvælvinger at indlægge og dertil at giennembryde og Ankerne at formure. anslaaes til  
75. –
H. Den endnu behøvede Nedbrydning, som og, det som allerede er nedbrudt og som ikke var paatænkt anslaaes til  
800. –
For Gruus at bortføre anføres intet – da det formeentlig kan bruges til Fyld og til at harpes og Resten forventes bortført gratis.  
Summa 20147 Rbr 44 S
10 Stk. store Jernovne med Tilbehør, samt murede
Varmekamre, vil koste circa à 450rd 4500 Rbr.
 
Kjøbenhavn 27 August 1840 G. Schaper


Copi

Overslag

Paa Muurarbeide og Grundgravning samt Transport, som bliver at udføre ved Vognremisebygningen, som skal indrettes til et Museum for Thorvaldsens Arbeider. Efter Tegning som er udarbeidet af Hr. Bygningsinspecteur Bindesbøll

A Grundgravning og Transport med Jord.
Til Kjelder under hele Bygningen at udgrave (saavel i det Gamle som i det Nye tilbyggende) 2½ alen dyb, regnet fra Gulvet i de nuværende Vognremiser udmaaler 5000 [kvadrat]alen à 2½ alen dyb.
 
 
 
12500 cub. al.
Fundament at grave, til Hallen, Formur mod Gaarden, Bygningen mod Slotskirken, tvende Gavle med Do 4 tykke Mellemmure og alle nye Skillerumme i Bygningen og Mure under Kjelderhvelvinger udmaaler 2500 [kvadrat]alen a 3 1/4 alen dyb, til Pilotager  
 
 
8125
Tilsammen 20625 cub. alen
For 20625 cub. al. at grave a 4 s
heraf 4200 [cub. al] at fylde og stampe ved Fundamenterne a 1 S
og 2225 [cub. al] at udføre i Gaarden, fylde og stampe 2 S.
Rest 14200 [cub. al] at udføre og paalæsse a 1 S
Transport for 14200 cub. al. Jord at bortføre til
Lossepladsen er 7000 Læs a 40 S
859 r 36 S.
43. 72
46. 34
147. 88
1097 rd 38 s
2016. 64
  a 4014 rd 6 S

B. Nedbrydning
Tagsteen at aftage, nedbære og opsætte; begge Endegavle at nedbryde til Pilotagen; et Stykke af Facaden, 30 al. langt, mod Prinds Jørgens Ridebane at nedbryde til Soklen, mod Gaarden, at nedbryde af begge Fløie, hver 30 alen langt ned til Kjeldergulvet, at nedbryde Forsiden mod Gaarden, hvor Indgangen nu er, til Steenbroen, 24 al. bred; at nedbryde alle Skillerumme og Skorstene i Bygningen til Kjeldergulvet; at udbryde Portalen m.v. ved den nuværende Indgang; at nedbryde paa de resterende Facader udvendig og mod Gaarden – Gesimser og Mure til Lysningen af øverste Vinduer opbryde Muursteensgulve i Remiserne.

Svende og Haandl. Arbeidsløn 670 rd –
For 750 Læs Gruus at bortfre til Losseplads 40 S. 312. 48
B 982 rd 48

C Materialer med Transport

Foruden circa 770,000 Muursteen, som vil faaes af det Nedbrudte vil endnu behøves 4,620,000 Flensborger Msteen a 7½ rbd
4620 Læs Transport a 40 S
[Sette], Læsse og Afleveringspenge a 16 S p. m
Til anførte gl. og nye Msteen vil behøves og til den indvendige Afpudsning 562 Læst Steenkalk a 22 Rb
dertil 40,104 Tønder skarp -Muur-sand a 18 S
og 13,848 Tønder Muursand a 12 S
bliver 6644 Læs Transport a 12 S
Til den udvendige Afpudsning samt Gesimser og Gerigter at trække 640 Tønder Flensborger Cement a 6 r
80 Læs Transport a 40 S. 33 rd 32 S og Arbeidspenge 3 rbd 32 S
dertil 600 Tønder skarp Sand a 18 S
og 200 Tønder Muursand a 12 S
100 Læs Transport a 12 S
 
34,650rbd
1925. –
770.
 
12,364.
7,519. 48
1731. –
830. 48
 
3840. –
36. 64
112. 48
25. –
12. 48
C. 63,816 Rb. 64 S.

D. Arbeids Løn
1 At opmure den nye Bygning ved Indgangen; en nye Formuur til Gaarden, den nye Bygning mod Slotskirken, 2de nye Endegavle: et Stykke af Facaden mod Prinds Jørgens Ridebane; alle Skillerumsmure; paamure de gamle Mure i Høiden og med Gesims; i alle Vinduer og i Porte at opmure Sidepiller og Stikbuer; i Porte i Gaarden at opmure til Kjelderhøide m.v.

Svende og Haandlanger Arbeids Løn 7720rbd

2 At forsette alt Steenhuggerarbeide paa Facaderne og forsette Triin paa Hovedtrappen.

Svende og Haandlanger Arbeids Løn 1165

3/ At mure Gevelvter i 3 Etager i Corridoren og Cabinetterne; i 2 Etager i Hallen, 3 store Sale og Trappen; Alt med behørig Bagmuring samt at belægge alle Gulve med ølandske Fliser og Undermuring

Svende og Haandlanger Arbeids Løn 7120
4/ Hele Bygningen udvendig at afpudse, trække Gesimser, Cordon og Gerigter m. v. med Cement. Svende og Haandl. Arbeids Løn  
4022

5/ Indvendig at overalt at afpudse, trække Gesimser og Gerigter om Døre. Kjelderetagen at berappe og afkoste

Svende og Haandlanger Arbeids Løn 3523
  D 23,550 Rb.

E/ Kalkredskaber med Videre

Til Baljer, Spande, Spader, Hakker, Brekjern, Klaphamrer, Hiulbøre, Kalksigter, Tougværk anslaaes
Til Chabloner til Gerigter, Cordoner og Gesimser, samt til Lægder og Hager, anslaaes
 
600 Rbd
100
  E 700 Rb.
A For Grundgravning og Jord at bortføre
B Nedbrydning og Gruus at bortføre
C Materialer med Transport
D Arbeids Løn
E Kalkredskaber m. v.
4014 Rbr 6 S
982 ” 48
63,816 ” 64
23,550 –
700 –
Summa 93,063 Rbr 22 S
Kiøbenhavn 11 Juli 1839  

G Schaper


Copie

Continuations Overslag

Foran Hovedindgangen til Thorvaldsens Musæum bliver en Fritrappe med Repose at forsætte, hvortil Grund og Hvelvinger bliver at opmure

A Grund at grave 720 cub. al. a 4 S
360 [cub. al.] at fylde og stampe 2 S
180 Læs at bortføre 40 S
30r
7. 48
75. –
    Grundgravning med Tpt. 112 rd 42 S.
B Muurmaterialer 110,000 Fls. Msteen 7½ rd.
110 Læs Tpt. 40 S
110 mille Arbeidspenge 16 S
10 Læst Steenkalk 22r
960 Tønder skarp Sand 18 S
120 Læs Tpt. 12 S
40 Tønder Cement 6r
5 Læs Tpt med Abspenge
64 Tdr skarp Sand 18 S
8 Tdr Tpt. 12 S
825 rd –
45. 80
18. 32
220. –
180. –
15.
240.
2. 48.
12. –
1. –
    Muurmaterialer 1559: 64
C Arbeids Løn    
  For Fundament at opmure, Hvelvinger at mure, samt Triin og Repose at forsætte 520. –
  Summa 2192 Rbr 16 S
  Kjøbenhavn 23 Juli 1839. G. Schaper
Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 14
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 23.08.2013 Print