The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9644 of 10246
Sender Date Recipient
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Sender’s Location

København

2.5.1844 [+]

Dating based on

Konceptet er dateret til 2.5.1844, mens de færdige brev har været beregnet til afsendelse 6.5.1844.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Til det Kgl. Ak. f de sk K.

6 May 1844

Efter det Kg. Ak.s Begæring i Skr. af 29 f M har man anmodet Bygnings Ins. B. om at træde sammen med Prof. Bissen for i Forening at giøre de fornødne Forslag til Udførelsen af den Kgl. Res Befaling af 31 Mart[s] sidstl. ifølge hvilken Ths Mus. skal paa Kong. Bekostning, prydes med en Victoria i en Biga.

Skulde Dhrr. to Kunstnere være af forskiellig Mening om Udførelsen, da maa undertegnede Commission, som af de Vedkommende, paa hvis Bekostning Museet er udført opført, i sin Tid er valgt til at forestaae Museets dets Opførelse, forbeholde sig, førend Velb. Ak. indgive sit allerunderd. Forslag, desang. at afgive sin Erklæring.

Til Hr Byg Ins. Bind. 6 May
NB afgaaet d 4 May

Efter det Begæring af Ak. f. d. sk K. anmodes Hr. Byg. Ins. at træde sammen med Prof. Bissen for i Forening med ham at giøre Forslag til Udførelsen af den Kgl. Befal. af 31 Mart[s] sidstl. ifølge hvilken Th: Mus. skal prydes paa Kgl. Bekostning, prydes med en Victoria i en Biga

Men da Ved at melde Akad. at man har overdraget Dem dette Hverv, har man tillige meldt det at dersom De og Prof B. ikke skulde være enige om Udførelsen i deres Forslag om Udførelsen, da forbeholder Comiss. sig derover at afgive sin Erklæring førend Akad. forelægger Sagen for Hs. Majestæt, og man maa derfor have Dem Hr Byg. Ins. anmodet om, dersom De og B blive [to] forskel. Meninger i denne Sag, betimelig[?] at melde det for [xx]undertegnede Commission.

Bygnings Commiss. for Thorvalsens Museum, d. May 1844

Til Hr Etatsraad Mund[t]
– Professor Hetsch
– Justitsraad Driefer
– Grosserer J. H. Lund
– Theatermaler Tr. Lund
– Agent Gamst.

Om DHrr ere enige i, at man i Anl. af vedlagte Brev anmoder Insp. Bindesbøll om at sammentræde med Prof Bissen, (som forresten reiser til et Bad i Tydskland om nogle Dage) – eller en Samling ønskes desangaaende, derom udbedes Deres Paategning.

2 Maj 1844

Collin

Jeg har intet herimod, saameget mindre som Talen kuns er om at forberede Sagen

d 2 May

Mundt

Det ovennævnte Brev til Hr Bindesbøll vil sikkert kunde udfærdiges uden foregaaende Samling.

2 Mai

H. Gamst J.H. Lund.

Jeg for mit Vedkommende kan heller ikke være for en Samling, men antager at en simpel Anmærkning vil være nok.

d: u: s:

Driefer

Af samme Mening som mine Her. Formänd. Hetsch

Af samme Mening som mine Hr Formænd Troels Lund

General Comment

Dette er et koncept til to breve, hhv. til Kunstakademiet og til Gottlieb Bindesbøll. Konceptet er dateret til 2.5.1844, men de færdige breve har været ment afsendt 6.5.1844. Det fremgår imidlertid, at brevet til Bindesbøll allerede blev sendt 4.5.1844.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 103a
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print