The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8711 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

24.3.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Den i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novb 1839 nedsatte Bygningscommission for det Thorwaldsenske Musæum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Det Kongelige Danske Cancellie har med Sammes, i Gjenpart hosfølgende Skrivelse af 13de dennes tilstillet os vedlagte fra Capitain og Muurmester Sibbern modtagne Andragende, der indeholder adskillige Bemærkninger betræffende den til et Musæum for conferentsraad Thorwaldsens Kunstverker bestemte Bygning, for om der fra vor Side maatte, i Anledning af samme, findes noget at foretage.

Foranledigede heraf skulle vi tjenstligst udbede os den ærede Commissions Yttringer behageligst meddeelte og derhos det Indsluttede tilbage.

Kjøbenhavns Raadstue, den 24de Martz 1841.

Kierulff

Schäffer Bentley

Skibsted Riis-Lowson

Dahl Hansen

/[Holmer]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,70
Last updated 20.07.2011 Print