The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8419 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

29.4.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Den i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novber 1839 nedsatte Bygnings Commission for det Thorwaldsenske Musæum

Tilskrift: Til Den, i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novbr f A., nedsatte Bygnings Commission for det Thorvaldsenske Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster, der, i Overeensstemmelse med den samlede Communalbestyrelses Beslutning, herfra er anmodet om at meddele Sammes Yttringer angaaende de af Capitain og Muurmester Sibbern fremførte Bemærkninger, med Hensyn til den Fremgangsmaade, der formentligen bør følges ved Udførelsen af Bygnings Arbeidet for det Thorvaldsenske Musæum, for at sikkre Bygningen den fornødne Soliditet, har i en under Dags Dato modtagen Skrivelse af 21de dennes forlangt, paa den i saa Henseende udnævnte Committees Vegne, at blive meddeelt den ærede Commissions Forhandlings Protocol og de øvrige Museums Bygningen vedkommende Documenter

I den Anledning skulle vi herved tjenstligst anmode Velbemeldte Commission om behageligst at blive tilstillet de af Academiet begjærte Documenter.

Kjøbenhavns Raadstue, den 29 April 1840

Schäffer Bentley

Riis-Lowson

Dahl Driefer

/ Holmer

[påskrift i venstre margen:] Modtaget d 30 April 1840

[koncept ved Collin:]

Forsaavidt der i den Protocol, som føres over det, som omhandles naar Commissionen samles, er tilført noget ang. det Sibbernske Soliditetsspørgsmaal, har man, i Anl. af de skiønne Kunsters Akademis Ønske, ladet tage en ordlydende Udskrift af deraf, som medundertegn. Collin, Münter, have verificeret. Protocollens øvrige Indhold er dette Spørgsmaal, og altsaa bemeldte Akademie Kunstakad.- uvedkommende[.] Andre Papirer meerbemeldte Sag betræffende, end de 6, som herved følge, haves ikke ved Commissionen, de ere

1 et Brev fra Hr os Sibbern og Lund af 25 Januar d A om at erholde specificerede Overslage

2 et Brev fra Muurmester Aagaard af 6 Feb indeholdende hans Arbeidspriser

3 et Brev fra Sibbern og Lund af 18 Feb. ang. Overslagene

4 et Brev fra mig Sibb af 20 Feb. ang. Muurconstructionens Styrke m.m.

5 et Brev fra samme af 8 Marts

6 et Brev af 25 Marts fra Oberst v Prangen til mig Collin ang. de fremsatte Tvivl m[o]d Construction[ens] Soliditet.

Hvilket tienstlig meddeles i Anl. af Magistratens Skrivelse af 29 forrige Maaned.

Bygnings Commiss. for Thorvaldsens Museum, d. 2 Mai 1840

Til Magistr. i Københ.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,30
Last updated 15.07.2011 Print