The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8374 of 10246
Sender Date Recipient
Gottlieb Nicolai Sibbern [+]

Sender’s Location

København

24.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Bygnings Comissionen for det Thorvaldsenske Museum.

Tilskrift: Til Bygnings Comisionen for det Thorvaldsenske Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Da Stadens Borgerrepræsentantere, foranlediget af min Skrivelse til Dem af 10de dennes, om hvilken Skrivelses afsendelse jeg tog mig den Friehed at underrette Bygnings Commissionen den 8te forhen, have besluttet at søge mine Anmærkninger [bedømte], saa maatte jeg for mit Vedkommende formeene det rettest, at Piloteringen i den paabegynte Bygning standsedes naar Pilotagen til Hovedskillerummet var færdigt; og at derefter paabegyntes med Piloteringen til Hovedskillerummet i den anden Bygning.

For saavidt at ikke alt forinden de sumariske Beregninger bleve affattede, Undersøgelser ere skeete for at bringe i Erfaring paa hvad Maade og hvor dybt de gamle Fundamenter og Pilotager gaae, maatte jeg tilraade at saadan Undersøgelse ved Udgravning paa nogle Stæder nu skeete, for at en Sammenligning kan finde Sted imellem de ældre Fundamenter og den Maade de nye ere betænkte, især da Ramningen eller Piloteringen skeer med Pæle uden Jernskoe og de nye Mure ved at betynges med Hvælvingerne faae mere at bære end de gamle have havt. Ved denne Leylighed tillader jeg mig at henlede Commissionens Opmærksomhed paa om ikke med Hensyn til at nu ret snart Mursteens Leverancer vil intreffe, man forinden fik inhegnet Pladsen imod Bolværket og Bestemmelse taget med Steenenes Modtagelse.

Kjøbenhavn d: 24de Marts 1840.

ærbødigst
Sibbern

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,21a
Last updated 15.07.2011 Print