The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2440 of 10246
Sender Date Recipient
J.P. Mynster [+]

Sender’s Location

København

6.12.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

P.O. Brøndsted [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Kjøbenhavn, 6te Decbr. 1819.

Min kiere, gode Ven!
Jeg veed selv ikke ret, hvorledes det er tilgaaet, at jeg først i Dag kommer til at besvare Deres kiere Brev.

[…]

Thorvaldsen er da iblandt os, og glæder os alle. Man kan ikke tænke sig større Begeistring, end den, hvormed han er modtaget. Fornemmelig var den Fest, som Studenterne i Forening med Professorerne og Flere foranstaltede, og hvorom De ventelig allerede har hørt, uden Tvivl den smukkeste af denne Slags Festligheder, der har fundet Sted i Danmark. Tonen var saa fri, og dog saa anstændig, som mueligt, og da man sang i Oehlenschlägers Vise:
Ei Alexander til Babel kom
Med større Hæder og Ære —
da syntes dette bogstaveligen opfyldt. Schimmelmann var tilstede, og vandt alle Menneskers Hierter ved sin meget elskværdige Begeistring. “Man vergitt” — sagde han til mig — “bei so einer Gelegenheit den Schiffbruch, den man gelitten“; og til Dankwart sagde Han, da han kom hiem: “Auch ich war in Arcadien“. — Moersomt var det at see paa, hvorledes den fornemme Verden før Festen ikke vidste, hvor haanligt den skulde omtale en Festlighed, foranstaltet af Studenter, og fandt det latterligt, at man vilde tage Deel deri; men efter Festen, da Alt var gaaet saa vel, og Schimmelmann havde været der, var det ganske anderledes; da var Enhver, som ikke havde været tilstede, kun stødt over, at man ikke havde givet ham Anledning til at komme med, som han saa gierne havde ønsket. —

[…]

Thorvaldsen adspredes ellers for meget her ved den uhyre Mængde Invitationer; ogsaa convenerer Klimatet ham nok ikke ganske, saa han endnu ikke har ret Drivt og Lyst til at arbeide. Dog har han begyndt et Bas-Relief for Frue-Kirke: Christi Daab, hvortil Udkastet skal være fortræffeligt.

[...]

Min Kone hilser Dem venligst, og takker meget for de nydelige Basreliefs, som have giort os og mange Andre megen Fornøielse. Ligeledes hilses De af Biskoppen og hans Familie med Tak for det Tilsendte. Overalt er der Ingen, der kiender Dem, som jo overdrager mig de bedste Hilsener til Dem. Jeg ønsker meget, snart at høre fra Dem, hilser vor gode Lunzi, og er med oprigtigt Venskab og Savn

Deres
hengivne
Mynster.

General Comment

Dette brev blev oprindelig trykt i Mynster, op. cit. Der citeres kun de dele, der berører Thorvaldsen.

Other references

  • Christian Ludvig Nicolai Mynster (ed.): Breve fra J.P. Mynster, København 1860, p. 135-140 – publiceret online i Danmarks Breve.

Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 21.08.2018 Print