The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 260 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

20.3.1802 [+]

Dating based on

Originalbrevet kendes ikke, men dateringen fremgår af Kunstakademiets dagbog, hvor brevet gengives i afskrift, og hvor modtagelsen af det noteres, se den generelle kommentar.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Da originalbrevet er bortkommet, vides det ikke, om det var forsynet med udskrift.

Abstract

Thorvaldsen reports that he is still in Rome, but he plans to embark on his journey back to Denmark in the summer.

[Translation]

Jeg giver mig herved den Friehed at tilkiendegive det Kongelige Academie, at mit Opholdssted er endnu her, og hvormeget ieg end ønskede at kunde blive her noget længere, saa seer ieg mig dog ikke i Stand dertil, saasom den for Rom saa ulykkelige Tid i hvilken ieg her har opholdt mig, ikke har været noget for Konstneren at fortiene, og seer endnu ud til at vil vare længe førend det kan bedres, og altsaa nu det mig gunstigst forundte Stipendium ophører, er ieg nødt til at forlade denne Bye, for at begive mig paa Hiemreisen i Sommer.
Jeg kan ikke sige hvormeget ieg føler mig Academiet forpligtet for al den Godhed ieg har nydt af samme, og hvormeget ieg ønsker efter min Tilbagekomst til Kiøbenhavn at kunde paa nogen Maade bevise den Taknemmelighed og Hengivenhed med hvilken jeg har den Ære at forblive

Deres underdanigste Tiener Thorvaldsen
General Comment

The original letter has been lost, but there is a copy of it in the journal of the Academy of Fine Arts and in Thiele I, p. 172-3. The present version is from the journal of the Academy in the Danish National Archives.
Regarding receipt of the letter, the journal of 26.4.1802 reads: “Since the last assembly, a letter has been received from the pensioner, sculptor Thorvaldsen in Rome, dated March 20, 1802, reading:” followed by a transcript of Thorvaldsen’s letter.

Archival Reference
Afskrift i Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, Dagbog 26.4.1802.
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 172-173.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Reports For · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · French Revolutionary and Napoleonic Wars · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Last updated 27.01.2015 Print