The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7813 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

Antagelig København

7.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

[Foroven til venstre:]
Conf Ths allerund[anigste] Ans.
om allern[aadigst] Conf[ir]mat[ion] paa
hans Testament og Gavebrev

Til Kongen

Paa ConfR Thorvaldsens Vegne tillader jeg mig allerunder[danigst] om, at medfølgende af ham under 15 Dec udstedte Gavebrev til Staden Kiøb[enhav]n og Testament, som er en Gientagelse og Bekræftelse af det af ham i Rom under 24 August f.A. i det italienske Sprog forfærdigede og der beroende, hvormed han skienker alle sine Kunstsamlinger til Staden Kbh. maatte vorde allerun[der]d[n]igst confirmeret. Documentet er, med Hensyn saavel til disse Samlingers Bestemmelse til offent. Brug som til det stemplede Papirs Størrelse, der i Henseende til Gavebrevet skulde rette sig efter den betydelige Værdi, hvortil disse Kunstsager kunde evalueres, skrevet paa ustemplet Papir i det Haab om denne Begunstigelse vil vorde allernaad. tilstaaet.

[I venstre margen:] d. 7 Decbr. 1838

[Forneden i højre hjørne:]
Dom Kon
K Kon

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 85
Document Type
Draft, autograph
Last updated 16.05.2011 Print