The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10150 of 10246
Sender Date Recipient
Ludvig Müller [+]

Sender’s Location

København

9.5.1849 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

N.V. Dorph [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til de Herrer Professor Dorph og Justitsraad Thiele.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Copie

Ifølge den til os Undertegnede skete Anmodning fra den ærede Skiftecommission i det Brøndstedske Bo have vi gjennemgaaet den af Et. Brøndsted i sin Tid til Conferentsraad Thorvaldsen pantsatte Myntsamling, og give os herved den Ære af meddele Resultatet af Undersøgelsen.

Den omtrentlige Værdi af de af os forefundne Mynter anslaaer vi til 4000 Francs, eller henved 1500 Rbd: At vi uagtet det betydelige Antal Mynter, Samlingen indbefatter, ikke have naaet en høiere Sum, hidrører især fra, at den ikkun indeholder forholdsviis faa Sølvmønter og at Kobbermynterne fordetmeste ere slet conserverede. Ved Vurderingen have vi, ved de kostbarere Stykker, i Almindelighed lagt de i det Mionnetske Værk anførte Priser til Grund, med Fradrag af 1/3 overensstemmende med hvad der i Mynthandelen pleier at finde Sted, og ved de almindeligere Stykker taget Hensyn til hvad der sædvanligt paa Auctioner betales. Ved at sammenholde Antallet af de paa de numererede Plader rangerede Mynter med den os meddeelte Liste, have vi fundet, at følgende fattes: af græske Mynter 5 i Guld, 9 i Sølv og 2 i Kobber, af romerske 1 i Guld, 1 i Sølv og en Kobber-As, i alt 19. Med Sikkerhed at angive Værdien af disse manglende Mynter, er naturligviis ikke muligt, da der ikke haves nogen detailleret Fortegnelse over Samlingen. Men da det af flere Grunde er at formode, at disse Mynter, der efter Sigende skulle være bortstjaalne, have hørt til de bedste i Samlingen, kunne de vel anslaaes til en Værdi af i det mindste 200 Rbd., hvilken endnu maa sættes endeel høiere, dersom flere kostbare Stykker, hvilke undertegnede Thomsen erindrer at have seet hos afdøde Brøndsted, endnu til den Tid have været i Samlingen da denne overgaves til Thorvaldsen, hvilket der ingen Grund er til ikke at antage.

ærbødigst

Thomsen L. Müller


Kbh. d. 9de Mai 1849.

in fidem
N V Dorph.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 260a
Subjects
P.O. Brøndsted's Loan from Thorvaldsen
Persons
P.O. Brøndsted
Last updated 01.03.2016 Print