The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7963 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 24.2.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
S 1. No 1. Jeg vilde foreslaae Begyndelsen saaledes: Efterat Comiteen for Opførelsen af et Museum for Thorvaldsens Værker &c.
No 2. omtrent to Aar, maaskee rigtigere: nu over 2 Aar siden
S. 3 No 3. landede Thorvaldsen &c. kunde vel hedde: steeg Thorvaldsen i Land paa Kiøbenhavns Toldbod Torsdagen den 17 Spt 1838. De følgende 3 indcirclede Linier formenes at kunne udgaae.
fol. 3 S. 2 No4 Ligeledes har Comiteen &c.
f. S. # Efter sin Ankomst &c. istedet derfor foreslaaes: Efterat Thorvaldsen havde giort sig bekiendt med comiteens Forhandlinger, overdrog han til den ved Siden af &c.
fol. 3, 2d S No 4 ligeledes har Comiteen &c maaskee bedre: Efter Overlæg med Thorvaldsen har Comiteen foretaget &c.
fol. 4 1 S. No 5. efter: “20000r” kunde, for Tydeligheds Skyld, sættes: for de færdige 10 Apostler i Marmor.
fol 4, sd S. No 6 “det Thorvaldsenske Gavebrev – Denne Sag, som er behandlet udenfor Comiteen, og som ingen kiender nærmere end jeg kunde saal. omtales: Et andet væsentligt Skridt til Sagens Fremme, hvilket betingedes af Thorvaldsens Tilstedeværelse, var et lovformeligt Gavebrevs Udstedelse. Ogsaa Giveren var det magtpaaliggende at faae dette bragt i Orden; og uopfordret besørgede han derfor, saasnart han var kommen i Rolighed, forfattet et Gavebrev og Testament, som er en Gientagelse og Bekræftelse af det af ham i Rom under 24 August 1837 udfærdigede, underskrev Documentet den 5 Dec. 1838, og sendte det, efter derpaa under 8de næstefter [erfaret] allernaadigst Confirmation, d. 11 samme Maaned til Kiøbenhavns Magistrat med Anmodning om, at Den og Stadens deputerede Borgere vilde, i Forening med comiteen for Museets Oprettelse, [kraftigen] virke til at det af ham tilsigtede Øiemed saasnart som muligt opnaaes. I Følge heraf &c.
fol. 5 og 6. Det med Blyant Indcirclede tillader jeg mig at foreslaae maatte saaledes forandres: Den Meningsulighed, som derpaa yttrede sig i Comiteen om, hvorvidt denne Bygning vilde opfylde de Fordringer, der kunde giøres til det paatænkte Museum, og det Ønske, som de Fleste af Comiteens Medlemmer havde havt, at enten Frederikskirkepladsen med derpaa staaende Rudera ved Amalienborg, eller en Plads i Rosenborg Have maatte have været vorde indrømmet dertil, bortfaldt deels ved Thorvaldsens skriftlige Erklæring af 5 Januar d. A., hvormed at, han er fuldkommen tilfreds med den af Kongen skienkede Bygning, deels ved den Meddelelse, Comiteen fik, at ingen man ikke kunde vente at Hs. Majestæt vilde overlade nogen af hine to Pladser kunde erholdes til dette Øiemed, og deels ved at Magistraten og de 32 Mænd ubetinget erklærede sig for Bygningens Modtagelse. Saavel Communalbestyrelsen som Comiteen har derpaa aflagt deres Tak til Hs. Majest. Kongen for Gaven. Det nærmeste Spørgsmaal var nu, om Planlæggelse til Bygningens hensigtsmæssigste Indretning. I den Henseende har Comiteen tiltraadt Communalbestyrelsens Forslag om at det skal overdrages sex bygningskyndige Mænd, nemlig P. K. H. S. F. og B at indkomme med Planer og Overslag.

C.
24 Febr. 18

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 121, 1
Last updated 01.06.2011 Print