The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7859 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin Primo 1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Københavns Magistrat [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Undertegnede finde megen [xxxxxx] til ved de De Indvendinger, som i Comiteen ere fremsatte mod, at de af Hs. Majestæt til Indretning Anordning af et Museum for den Thorvaldsenske gave skienkede Bygninger kunne aldeles hensigtsmæssigen dertil indrettes, og aldeles ugrundede hvilke Indvendinger hverken ere støttede paa Tegninger el. Beregninger kunne ikke foranledige Undertegnede til at fravige deres Mening om at den Kong. Gave bør ubetinget antages [xx] [xxxxx], saa meget mere, som Giveren og Kunstneren, der bedst maa kunne bedømme baade hvormeget Rum der behøves til anstændigen og beskueligen at opstille hans Kunstsager, og hvilken Belysning dertil udfordres, har erklæret sig gientagne Gange, mundtligen og skriftligen og senest i Comiteeforsamlingen, erklæret sig fuldkommen tilfreds med bemeldte Bygninger saavel i Almindelighed, som i begge foranførte Henseender. At dette Locale anbetroet een el. flere duelige fordomsfrie Architecter til Bearbeidelse, kan baade i det Indre og det Ydre blive et værdigt Opbevaringssted for Thorvaldsens Kunstskatte, er ingen Tvivl underkastet. Om ConfR Thorvaldsen skulde, med de Mange, som dele hans Anskuelse af denne Sag, feile i deres Dom, lader sig ikke bedømme førend eet el. flere Projecter til Indretningen ere fuldstændig udarbeidet og giennemførte, og Overslag forfattede. Først da kan en Mening med Grund fattes og udtales. Om nogen samtidigen vil udarbeide eller lade udarbeide Projecter til et Thorvaldsensk Museum fra Grunden af opført paa en fritliggende Plads, er enhver overladt, og hvorvidt saadanne Projecter i sin Tid kunne komme i Betragtning fortiene Fortrinet, vil Tiden lære. At man, med større Midler, end de, der ere el. kunne ventes stillede til dette Foretagende, kunde udføre en Bygning, der foruden værdigen at være giemme de thorvaldsenske Skatte, tillige kunde blive en architectonisk Pragtbygning, kan jo ingen fornuftigviis nægte; men derom kan for Øieblikket ikke være Talen. I det vi derfor med Tak, og uden al Bemærkning, modtage den Kong. Gave, maae vi, i Overensstemmelse med [Hans Kg.] Befaling i rescriptet af og med Conferentsraad Thorvaldsens Ønske andrage paa at de fornødne Forslag, Tegninger, og Overslag ufortøvet, uden nogensomhelst Concurses Anstillelse, blive forfattede under Veiledning af nogle af Comittens Medlemmer.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 107a, 1
Last updated 27.05.2011 Print