The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7819 of 10246
Sender Date Recipient
J.E. Larsen [+]

Sender’s Location

København

10.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Comiteen for Oprettelsen af / det Thorvaldsenske Museum

Tilskrift: Til / Comiteen for Oprettelsen af / det Thorvaldsenske Museum.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler har under 6” d: M: tilskrevet Consistorium ved Kjøbenhavns Universitet saaledes:

”Det Kongelige Danske Cancelli har underrettet Directionen om, at Committeen for Oprettelsen af det Thorvaldsenske Museum, i et med Consistorii Erklæring ledsaget Andragende, har anholdt om Tilladelse til i Løbet af indeværende Vinter at foranstalte Opførelsen af en Concert ved Korsbelysning i Vor Frue Kirke her i Staden, og Cancelliet, som i den Anledning har brevvexlet med Biskoppem over Sjællands S[t]ift, har anmodet Directionen om at tilkjendegive Consistorium, at Collegiet ikke har noget mod det Ansøgte at erindre, naar Texterne til Kirkemusikken approberes af Sognepræsten ved Kirken, og Comitteen enes med Consistorium om Betingelserne for Concertens Afholdelse i Kirken”. –

Forestaaende skulde jeg ikke undlade herved tjenstligst at meddele Comiteen til behagelig Efterretning. –

Kjøbenhavn d: 10 Decb. 1838.

J: E Larsen
p.t. Universitetets Rector

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 87
Last updated 10.05.2011 Print