The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7676 of 10246
Sender Date Recipient
Caspar Friderich Lassen Antagelig oktober-november 1838 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

[venstre spalte, med blæk:]
1) Det er fastsat, at de 6000 Pjastre som ere bestemte til Fordeel for hvert af Frue Poulsens Børn, som i Testators levende Live har opnaaet en Alder af et Aar, skulle forblive hos Hr Donners Handelshuus for at forøges med Renter og Renters Rente indtil ethvert af disse Børn opnaaer den myndige Alder. Med Hensyn til vor Lovs Bestemmelser om Myndighed møde her det Spørgsmaal om ikke en ens Alder og i saa Fald hvilken bør nævnes.

2) Da det flere Steder yttres at allene Frue Poulsens Børn af hendes nuværende Ægteskab skulle arve, saa spørges om i Tilfælde at hun i Tiden maatte indlade sig i andet Ægteskab, Børnene af dette skulle udelukkes?

3) Da det maae ansees tvivlsomt om mueligen naar een Linie er uddød, dennes Lod allene skal tilfalde dem af de andre Linier, som er i den nærmeste Grad eller om ikke Meeningen er som jeg antager, at ogsaa Descentere [sic] af forhen afdøde skulle arve tilligemed hiine in capita saa maatte i denne Henseende Testators Villie nærmere erfares

[højre spalte, med blyant:]
1) de 6000 er bestemte for de 2 levende af Oberst Poulsens Børn [indsat over linjen:] hver [indsat mellem linjerne:] for de nye saavidt Boet til[l]ader
Kapitalen skal for d[e]t Første forblive h[o]s Donner men sikkres siden paa anden Maade (v Overformynderiet) Myndigheds Alderen bestemmes nærmere til 16 Aar saavel for Sønner som Døttre dog under Kontrol

De Børn som maatte avles i et senere Ægteskab udelukkes ikke

De fjærnere Descendenter admitteres tilligemed d[e] nærmere

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84h
Last updated 11.05.2011 Print