The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7508 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

København

14.5.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns 32 Mænd [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Kiøbenhavns 32 deputerede / Borgere. / d 14 Maji 1838

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

[venstre spalte:]

Til
Kiøbenhavns 32 deputerede

Borgere.

d 14 Maji 1838
P. Cl. Fr. H. Fr. Joh:;
H. Bagg. G. B. Th.

[tekst med blyant i venstre spalte:]
deraf behageligen erfare

denne Sag, vi have betragtet som et National-Anliggende

[højre spalte:]

For faa Dage siden har undertegnede Comitee modtaget den af Etatsraad Thorvaldsen hidsendte verificerede Afskrift af hans Testament i det italienske Sprog forfattede og med syv Vidners Underskrift efter de romerske Love forsynede, hvoraf man herved har den Ære at fremsende en Notarial Oversættelse.

De Herrer Repræsentanter for Hovedstadens Borgere ville behageligen erfare deraf, at Thorvaldsen har skiænket alle sine Kunstskatte til Staden Kiøbenhavn, at de skulle forenes i et Museum, som skal bære hans Navn, og at han forudsætter, at Staden vil drage Omsorg for at disse Kunstsager faae et passende, særskilt og sikkert Opbevaringssted.

Hvad der fra vor Side er virket for at fremme denne Sag, som vi have betragtet som et National-Anliggende, vil ikke være

[med blyant i venstre spalte, overstreget:]
(Skulde dette ikke bedre vendes saaledes om, at først den hele tegnede Sum anføres, derefter det indbetalte Beløb, neml. … af de eengang for alle tegnede Bidrag, særlig den første Ind…af e aarlige?)

Efterat Th. nu har indsat sin Fødestad – der, ifølge den af H.M.K. trufne Foranstaltning, kan ventee i denne Sommer at modtage ham og en stor Deel af de skjænkede Samlinger – til Arving af sine rige Kunstskatte, vil Kbhvn. uden Tvivl fornemmelig finde sig henviist til sig selv ved Udførelsen af ddet, der endnu staaer tilbage at gjøre for at komme i Besiddelse af den høimodigt skjænkede Gave.

Men hvormed og under hvilken Dona

agte det tjenligt for Sagens bestandige

  Fremme at

[højre spalte]
DHrr ubekiendt. En Sum af over 32000rbd er fra Danmark og Hertugdømmerne indkommen og gjort frugtbringende, og, efter de indkomne Lister, kan idetmindste en ligesaa stor Sum ventes at indkomme i Løbet af dette og næste Aar.

[Det følgende er overstreget:]

Hvad der ydermere skal giøres for at naae Maalet, maa, efter den nu bestemt udtalte Donation, formeenligen skee fra NB Kiøbenhavn, Kunstnerens Fødestad, der i denne Sommer kan vente at modtage ham og en stor Deel af de ham tilhørende Kunstværker. [overstreget afsnit slut]

At vi fremdeles ere redebonne til med Raad og Daad at befordres Sagen, er en overflødig Forsikkring.
Men hvorvidt og under hvilken Form de Herrer deputerede Borgere ansee det tienligt for Sagens bedst mulige Fremme at giøre Brug af vort Tilbud, derom see vi en Meddelelse fra Dem imøde.
Comiteen for Opr. af Tho. Mus.d. [tom plads] Maji 1838

[med blyant i venstre spalte, overstreget:]
NB
Skulde det ikke være bedre, at forbigaae denne Streng uberørt? Comiteen bør vist ikke give nogen Grad af Formodning om, at Sagens Realitet er forandret ved Testamentets Udtryk. Ligesom Kiøbenhavns Universitet, Kunstakademie & & ogsaa ere Danmarks, maa ogsaa det Kiøbenhavnske Museum for Th’s Arbeider – i det mindste af os – betragtes som hele Danmarks.

Th.

[højre spalte:]

Endskiøndt Thorvaldsen ved at skiænke sine Kunstværker til Kiøbenhavn, upaatvivleligen har tænkt paa alle sine Landsmænd, saa synes dog den Opmærksomhed, han har vist sin Fødestad og den Tillid, han har til Stadens Indvaanere, at de ville bringe et passende Locale tilveie, at være en særdeles Opfordring for Kiøbenhavnerne til, at fremme dette Anliggende saa vidt som muligt.

[med lodret overstregning:]
Jeg har herved intet videre at bemærke.

H.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 67
Last updated 10.05.2011 Print