The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7289 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen [+]

Sender’s Location

Antagelig København

15.7.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. ConfR. Collin. / C. af Db. og Dmd.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Jeg har herved den Ære at tilstille Deres Høivbhd. de tvende Concepter med Forslag til de bestemte Forandringer. Tilsagnet om Bidragenes Tilbagebetaling efter de tre Aar har jeg udeladt; det forekommer mig, at den bliver overflødig med den Maade, hvorpaa Hensigten nu er udtalt at skride til Værkets Udførelse snarest muligt; og kan hiin Yttring udelades, bør den det vistnok.. Et Ønske om at faae Bekjendtgørelsen optaget i andre Blade, burde maaske tilføies; ligesom dem [?] Skrifterne vel ogsaa maae gives.. Jeg har antydet, at D. H. til Affattelsen af den anden Liste – efter Bidragenes Størrelse – ikke ønskede den omtalte Erichsens Hiælp, som jeg ellers skulle have Frygt for.

15 juli 1837. ærbødigst
H. N. Clausen

 
E. s. For at faa Bekjendtgjørelsen ind i Folkebladet næste Fredag, vilde det være nødvendigt at meddele Skriftcomiteen en Afskrift deraf paa Mandag.

[Med anden hånd, sandsynligvis Collins, øverst i venstre hjørne:]
hvor [?] skrevet
Aftryk [?]
Navne eller de forenede [?]
Thiele
Bidragens Størrelse

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 45b
Last updated 10.05.2011 Print