The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7258 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

21.6.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af notatet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this note is not available at the moment.

See Original

Onsdag 21. Juni
Eftm. Kl. 6 –
Student[er]for[enin]g Locale –
 
 
 
 
 
 
[tilføjet med blyant:]
15 [komm?]
fleste Stemm dog ei flere end
1/3 af Vælgerne
Sedlerne udlev først
Suppleanter 5 –
I næste Møde skal bestemmes
Dagen naar G. Fors. skal holdes
Stedet hvor – – – –
Adgangskort udstedes
de faaes hos Foreningens Medlemmer, forsaavidt disse kiende de Subskriberende.
og for øvrigt hos….
Adgangskort nummereres for at man kan vide hvor mange møde –

Hvad skal foretages i Mødet?
vælges Bestyrelse
hvormange Medlemmer?
ej færre end 10 –
ved Valget bestemmes de saa paa Stemmesedl optagne 10 [komm?]; de af disse som havde flest Stemmer, dog ej færre end det hele NB Antal af de Mødende, ansees som valgte.


Generalforsamlingen.

For dem, som have de Bidragende til Oprettelsen af et Thorvaldsensk Museum holdes i Kiøbh Onsdag d. 21. Juni, efter Mødet Kl 6. Skulle det[?] nærmere vorde bekendtgiort.

vælge 15 Repræsentanter
Repræst. bemyndiges til at disponere over i Forening

Den Forening er Undertegnede, som have fremstillet i begyndelsen af indeværende Aar aabnede en Subskription paa Bidrag til Oprettelse af et Mus. for de Kunstv. Th har skienket sit Fædreland har opfordret de deltagende til et møde i en Genforsn[?] d. 21. Juni for at vælge de Mænd, der i Forening med Thorvaldsen som hermed skulde paa samtlige de be Bidragendes Vegne forestaae de indkomne Summers Anvendelse, og tage Beslutning om afgiøre alt hvad der i denne Sag kan være komme under Overveielse.
Da disse Mænd skulle repræsentere den hele [xxxxxx] Classe [xxxxx] af Bidra Deltagere saa formenes at færre end 15 ikke burde udpeges, og at Thorvaldsen blev derom [xxxxxxxxx] og eller repræsenteret dermed.
Til Medlemmer af denne Committee kan de Mødende antage vi at der blandt vore Medborgere i Kbhn og den Nærhed [xxxxxx] udtages dem som [xxx] finde dygtigst dertil, og som [xxx] have [xxx] [xxx] om de vedk. ikke dermed skulde have tegne sig for Bidrag

d. 17 Juni 1837

Con. Con…


Den Omstændighed, at En har tegnet sig for nogle [xxx] til Museets Oprettelse, giør ham ikke dygtigere til at udføre deeltage i dette Foretagendes Udførelse – og vælges han vil han vist det var det Bidrag han yde, med de gode Raad, Vælgerne antage at han kan give, maa [xxx] det et Bidrag, som for Flerheden har ydet det –

Naar Genforsaml har det hele kbsk. Public at vælge imellem, saa kan den dog vel finde 15 Mænd som den har Tillid til –

[talopgørelse anbragt i venstre margen:]
40,000r” fra Kbh.
17,000r” – de danske og sles-holst. provindts.

Undersøgelse om en ny Bygning skal opføres eller gamle kiøbes blive dog Enighed[?] kunde[?] komme nu for tidligere, saalænge man ikke har tilskrevet [xxxx] hverken til det ene eller til det andet – overalt i denne Sags Afgiørelse har Thorvaldsens Hovedstemmen, hans Mening bør oppebies.

Skulde imidlertid Gen. Forsaml. ikke findes Anledning til at vælge Repræsentanter, saa staaer det dem frit for, og saa kan Valget udsættes til Valget udsættes til en beleiligere Tidspunct.

[fortsættes af en anden hånd med blæk:]
15 Navne paa hver Seddel
de fleste Stemmer, dog ei færre end 1/3 Deel af Valgene. NB de indkomne Stemmer tælles
5 Suppleanter.

General Comment

Notatet er flere steder ganske vanskeligt at tyde.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 39c
Last updated 10.05.2011 Print