The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6989 of 10244
Sender Date Recipient
Ove Thomsen [+]

Sender’s Location

Odense

Omkring 1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad J. Collin, / Finantsdeputeret, Commandeur af Dannebrog, / Dbmd, pp. / Kjøbenhavn / Thorvaldsens Museum angaaende.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Deres Høivelbaarenhed

vilde allerede forlængst have seet nogle Linier fra mig i Anledning af Thorvaldsens Museum, naar jeg ikke havde anseet det for hensigtsmæssigt, først at oppebie, hvorledes Stemningen her vilde udtale sig for dette Anliggende. Jeg maa desværre oprigtigt tilstaae, at man fra den første Stemnings Udtalelse her, ikke kunde vente nogen Interesse for Sagen, saameget mere som den ikke synes at have vundet nogen Understøttelse ovenfra.
Imidlertid have nu adskillige Mænd forenet sig til en Commitee, og man tør saaledes haabe, at Sagen saaledes i Fremtiden vil finde bedre Indgang. Disse Mænd ere i alphabetice Orden: Oberstlj. Generalkrigskommissair Abrahamson, Snedkermester Hansen, Brændeviinsbrænder P. Jørgensen, Dr. theol. & phil. Kalkar, Adjunct Paludan=Müller, Redacteur Ove Thomsen, og Pastor Westengaard, som alle interessere sig varmt for Sagen. Imorgen indrykkes vor Indbydelse i Tidenderne.
I denne Anledning vilde jeg nu allerærbødigst tillade mig, at anmode Hr. Conferentsraaden om, at der saasnart som muligt maatte sendes mig 20 Exemplarer af Hoved-Committeens Indbydelse, hvilken vi vilde anvende til Fordeling paa passende Steder.
Det er maaske ikke Hr. Conferentsraaden ubekjendt, at jeg i min Avis har stræbt efter Evne at vække og vedligeholde Interessen for dette herlige Nationalanliggende.
Den Hast, hvoraf dette brev bærer altfor tydelige Præg, ville D’Hvbhd. med sædvanlig Velvillie tilgive.
Hvad der iøvrigt ogsaa her har skadet Sagen er, at her ikke itide har været sørget for Oprettelsen af en Comittee.
Med den sandeste Høiagtelse har jeg den Ære, at tegne mig Deres Høivelbaarenheds

allerærbødigst forbundne og hengivne
Ove Thomsen

[Tilføjet med anden hånd:] sendt 25 Ex til Clausen

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33h
Last updated 10.05.2011 Print