The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10084 of 10246
Sender Date Recipient
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Sender’s Location

København

28.11.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Da Opstillingen af Thorvaldsens Kunstsager i Musæet er den første i sit Slags her i Landet og næppe hensigtssvarende kan fuldføres uden forskjellige Prøver og Forsøg, saa forekommer det os ingenlunde paafaldende, at de Udgifter, som Arbeidet foranlediger, ved Udførelsen vise sig i en betydelig Grad at overstige det Beløb, hvortil man har anslaaet dem, inden Arbeidet var paabegyndt. At en Deel vilde kunne have været besparede, hvis Architektens og Billedhuggerens Bestræbelser nøiere havde været forenede, indrømme vi gjerne; men vi skjønne ikke rettere, end at Hovedaarsagen til, at dette ikke er skeet, ligger deri, at Musæets indre Forskjønnelse, der saavel hvad Farverne angaaer som i mange andre Henseender staaer i den nøieste Forbindelse med Opstillingen, er foretaget inden der var udarbeidet nogen Plan for Opstillingen, saa at f. Ex. Væggene vare fuldstændigen afpudsede og Pladserne til Basreliefferne indhugne, inden man vidste, hvor og hvorledes Billedhuggerarbejderne skulde opstilles i alt Fald med Undtagelse af, hvad der hører til Christussalen og Forhallen.
Vi skjønne dernæst ikke rettere end at Professor Bissen, ved efter Inspekteur Bindesbølls Afreise at blive ene om at besørge Opstillingen, maatte antage sig fuldkommen berettiget til at foretage de Forandringer i den uden hans Medvirkning af Bindesbøll udkastede Plan, som han ansaae nødvendige eller hensigtssvarende, da han som den, der besørgede Opstillingen, ogsaa vilde faae det kunstneriske Ansvar derfor, og det saameget mere som han jo ingen Dølgsmaal lagde paa, at han i mange og tildels væsentlige Punkter ikke var tilfreds med den lagte Plan.
Havde man i denne Henseende ikke havt fuldstændig Tillid til ham, maatte man have forlangt en ny Plan ledsaget med nye Overslag. Men nu, efter al Arbeidet er sin Fuldendelse nær, at lade undersøge, om de af ham gjorte Forandringer vare nødvendige, hensigtssvarende og udførte med tilstrækkelig Økonomi, og at lade denne Undersøgelse, til hvis Udførelse udkræves dyb Indsigt i Billedhuggerkunsten, udføre af Mænd, der nødvendigvis i Sagkyndighed maatte staae under Bissen, forekommer os ikke allene at være en Fremgangsmaade mod vor Collega, der vilde være ligesaa upassende som uskjønsom, efter at han med stor Opoffrelse har besørget dette Arbeide, men det synes os endog, at han med fuld Føie maatte kunne protestere mod samme, saa meget mere som det vel tør ansees for afgjort, at han, om man forud havde gjort det til Betingelse, ikke vilde have overtaget Opstillingen, lige saa lidt som vel nogen anden sand Kunstner under dette Vilkaar havde gjort det.
Hvad endelig angaaer Forslaget om at standse Opstillingsarbeidet, indtil en saadan Undersøgelse er foretaget, da kunne vi, selv om de gjorte Anker maatte ved en saadan Undersøgelse befindes grundede, ikke skjønne, at de kunne berettige til en saadan Standsning, thi Arbeidet maatte jo dog i ethvert Tilfælde fuldføres. Vi kunne derhos ikke andet end ansee det uforsvarligt saavel mod Kommunalbestyrelsen som Publikum, nu, da Opstillingen er saa nær, længere at udsætte Musæets Aabning.
For at erholde de fornødne Midler til at fuldføre Arbeidet uden at bebyrde Opstillingsfondet i den Grad, at der vilde kræves en urimelig lang Tid, inden Renten kunde blive disponibel, formeene vi, at de Renter, som dette Fond har afgivet siden Thorvaldsens Død og som ville udgjøre henved 4000 Rdl., bør af Boets Midler restitueres eller, hvad der er det samme, afdrages i Opstillingsfondets Gjæld til det almindelige Musæumsfond. Hvad der endvidere maatte behøves til Opstillingen formeenes at maatte tilvejebringes paa samme Maade som de 13,000 Rdl., og antage vi, at derpaa bør indhentes Cancelliets Approbation.

Den 28de November 1847.

Thiele. Clausen. Schouw.
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 337
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 126-127.

Last updated 02.12.2011 Print