The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10059 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

6.7.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men af Bruun og Fenger, op. cit.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Nogle Maaneder før Thorvaldsen døde sagde han til mig, at en Mand, hvis Buste han vilde udføre for Musæet, var Bindesbøll. Han døde fra dette som fra flere Forsætter. Det er oftere faldet mig ind, at foreslaae, at Musæet skulde i Stedet for Busten skaffe sig et Portrait af Byg¬mesteren. Den Hylding, der nu vises ham, bestemmer mig til at nævne Sagen for mine Herrer, for at erfare Deres Mening derom. Her er kun Spørgsmaal om Beslutningen. Udførelsen kunde komme ved første givne Leilighed.
Collin.

[med H.N. Clausens hånd:]
For Sagen i sig selv stemmer jeg aldeles. Det gjælder kun om Bemyndigelsen til at udrede Udgiften af Musæets Kasse; men jeg kan for min Deel ikke finde Betænkelighed ved en saadan Undtagelse fra Regelen.

[med J.F. Schouws hånd:]
Ogsaa jeg finder Tankens Udførelse ønskelig. Da Testamentet vil, at Thorvaldsens Samlinger skulle forøges med danske Kunstneres Arbeider, saa vilde vi, selv om vi for det Første ikke virke eller rettere sagt ikke kunne virke i denne Retning, dog vist kunne forsvare at bestille et saadant Portrait eller Buste, naar det var af en fortrinlig Kunstner. Men jeg troer dog, at vi skulle udsætte Sagen, som ogsaa er Hans Excellences Mening. For Tiden er her neppe nogen Kunstner hjemme, af hvem man med Sikkerhed kunde vente et Portrait af fortrinlig Godhed; om Bissen eller Jerichau vilde paatage sig at udføre en Buste, veed jeg ikke.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 315
Other references

  • Chr. Bruun og L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 118.

Persons
H.N. Clausen · J.F. Schouw
Last updated 28.11.2011 Print