The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9928 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

25.10.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Det er mig meget kiært af det Tilsendte at see at Executorerne ere betænkte paa at faae Sagen med Frue Stampe mindeligen afgiort, og det skal glæde mig om jeg dertil endvidere kan bidrage ved følgende Bemærkninger.

1) Hun har rigtig nok lovet en Afstøbning efter sin Form, men hverken angivet Tiden ei heller giort det ubetinget, men kun naar den blev udført i Bronce. Jeg troer altsaa at der maatte foretages en Afstøbning til en bestemt Tid uden Betingelse eller og at man maatte tage Afstøbning af den Form som er i Rom naar den kommer hertil, men den er ei saa god.
2) Da hun selv har frafaldet sin Paastand om Udleveringen af de Ex: der ere tilstaaede Ac. St. Lucca og Frue Paulsen, saa veed jeg ikke hvorfor dette Stridspunkt skal [oprejses] paa nye.
3) Det i Slutningen omtalte Document om hendes Berettigelse som aabenbar har noget meget stødende, er aldeles overflødigt – jeg troer at kunne love at hendes næste Brev ogsaa skal blive underskrevet af Stampe og skulde det ikke skee, saa er det jo altid [tilladt] at fordre hans Samtykke bagefter.
4) Det er et væsentlig Forlangende af hende som aldeles ikke er omtalt. Hun har lovet Mylius i Mailand den Afstøbning som nu er her, og hun dolerer nu over at hun ikke kan opfylde sit Løfte uden Bekostningen af at sende den Afstøbning tilbage som uden hendes Villie og mod hendes Forlangende er kommet hertil.

Det forekommer mig derfor at Sagen langt simplere kunde afgiøres saaledes: Executorerne beholde den Afstøbning de nu har, hvorimod de uden Bekostning for hende lade i Rom tage en Afstøbning, denne Afstøbning sættes til hendes Disposition i Rom tilligemed Formen. Dernæst bede De hende om skriftlig at love en Afstøbning af hendes (bedre) Form naturligviis paa Museets Bekostning til at benytte ved Udførelse i Bronze. Sagen vil da saavidt jeg skiønner være afgiort til alles Tilfredshed. I saa Fald bortfalder hvad jeg har anført under Nr 1. Der bliver da kun Spørgsmaal om hvem der skal betale Transporten til Rom af den Afstøbning som nu er i Boets Besiddelse, men var det værdt at giøre det til Gienstand for yderligere Debat.

Deres

d. 27 Octb. 45

Schouw

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303f
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 17.06.2011 Print