The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9985 of 10246
Sender Date Recipient
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Sender’s Location

København

2.5.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Aar 1846 den 2den Mai blev en Samling i Boet atter afholdt

Executorerne fremlagde under No. [mellemrum] en Skrivelse fra Landskabsmaler Kiærschou af 26de Juni 1844, hvori denne anmelder, at Conf. Thorvaldsen havde bestilt hos ham et Maleri, der formentes at ville blive færdigt i Efteraaret s.A; og under No [mellemrum] en Skrivelse fra samme af 30te Marts dA, hvori han i Henhold til sin tidligere Skrivelse, beder om Udbetaling af den accorderede Sum; idet han bemærker, at Maleriet er indleveret til indeværende Aars Konstudstilling, hvorfra det vil blive stillet til Executorernes Raadighed. Executorerne tilførte i den Anledning, at de havde udbetalt ham den i førstnævnte Skrivelse nævnte Sum.

Fra Lic. Müller var indkommen og [acterede] under No [mellemrum] en Skrivelse, hvori han paa Prof Skouws og egne Vegne udpeger hvilke af Thorvaldsens efterladte Guldmedailler udenfor Medaillesamlingen og Prætiosa der egne sig til at opbevares i Musæet, hvilke [der] formeentligen burde afhændes. I Anledning heraf vedtoge Executorerne at bevare de 23 Medailler, der i den under No 14 fremlagte Liste ere opførte under No. 1, 3, 27, 28-29, 4, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 25, 26 og 35-43, og af Prætiosa den paa samme Liste under No 1 anførte Gulddaase med Fr. den 6te Portrait, hvormed man vedtog at søge de øvrige Gulddaaser saavelsom de under [Medailler] [Penge] og Prætiosa nævnte Gjenstande samt den Afdødes Uhre, med Undtagelse af det, han bestandigen bar, bortsolgte ved Auction. Denne antog man at kunne afholde i September Maaned efter Bekjendtgiørelse med passende Varsel paa de Steder, hvor man [vidste] at den Afdøde havde [havt] [Forbindelser].
Da det ikke af den Afdødes efterladte Papirer kunde sees, hvorvidt den Afdøde havde erholdt Betaling for den efter den forrige Slotsbygningscommissions Bestilling udførte colossale Herculesstatue, eller for det Monument over Chr. den 4de, han efter Hs M K umiddelbare Befaling har [udført] til Roeskilde Domkirke, anmodede Executorerne Curator om at opsætte en Skrivelse til Hs. E. Geheimestatsminister Grev Moltke, der deels som Formand i den ovennævnte Commission, deels som Finantsminister [formeentes] at kunne meddele de forønskede Oplysninger.

Boet blev derpaa udsat indtil videre.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 277
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Collection of Coins
Last updated 17.02.2014 Print