The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9772 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

28.8.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Billedhugger Scholl meldte sig i Gaar om en à conto Betaling paa sit Arbeide af Venus. Han antog at skulle have derfor 300r, og ønskede nu at faae 150r. Mig er Overeenskomstern i den Henseende ikke nøie bekiendt. Jeg udbeder mig derfor mine Herrer Collegers Yttring.

d 28 Aug 1844

Collin

Ifølge vedlagte Brev fra Bissen skal Scholl have 400 Rdr. for Venus; med Hensyn hertil og da han alt i længere Tid har arbeidet paa denne Statue, kan der vel ingen Betænkelighed være ved at tilstaae ham det forlangte Forskud af 150r – Den endelige Opgiørelse kan vel beroe indtil Bissen kommer hiem, som rimeligviis vil skee i Efteraaret.

d. 28 Aug 1844.

Schouw

I Lighed med hvad der er indrømmet i andre Tilfælde og efter de af Professor Schou meddeelte Oplysninger tiltræder jeg Professorens Men[in]g – 28 Aug 1844

ACK – [xxxxxxx]

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 224
Persons
Johann Scholl · J.F. Schouw
Last updated 02.08.2011 Print