The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9708 of 10246
Sender Date Recipient
Rentekammeret [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Knækket laksegl.

11.6.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr: Conferentsraad og Finantsdeputeret Collin

Under udskriften: Hermed en Tegning

Tilskrift: Til / Hr: Conferentsraad og Finantsdeputeret Collin.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Paa Rentekammerets allerunderdanigste Forestilling i Anledning af den af Herr Conferentsraaden og nu afdøde Conferentsraad Thorvaldsen i sin Tid indgivne og i Deres senere behagelige Skrivelse af 11te i f: M: omhandlede Ansøgning, har Hans Majestæt Kongen under 31te næstefter allernaadigst resolveret, at Kjøbenhavns Commune, efterat behørigt Maalebrev er forfattet, vil blive meddeelt aabent Brev paa, at saavel den Grund ved Christiansborg Slot, paa hvilken det Thorvaldsenske Musæum er opført, med Tilsikkring af en aldeles fri og uhindret Passage af 12 til 15 Alen paa alle Sider, som den Deel af den ligefor Musæets Facade henimod Stormbroen beliggende Plads, der paa en med Ansøgningen fulgt Tegning er angiven med Linierne a, b, c og d, skulle være Communen overladte til Besiddelse og Brug, saalænge førstnævnte Grund og Eiendom benyttes efter sin, i allerhøiest Rescript af 4de Januar 1839 til Slotsbygningscommissionen, angivne Bestemmelse, og under Betingelse af, at der ikke enten derpaa eller paa den sidstnævnte Plads uden allerhøiest Tilladelse opføres ny Bygning. Derhos har det behaget Hans Majestæt, allernaadigst at fritage Communen for af Musæet at udrede den ved Forordningen af 1ste October 1802 og senere Anordninger paabudne Bygningsafgift.

Ved tjenstligst at communicere disse allerhøieste Bestemmelser, som herfra i Dag ere meddeelte Kjøbenhavns Magistrat og Slotsbygnings-Commissionen, Sidstnævnte forsaavidt samme vedkommer, tilføier man lige tjenstligst Anmodning om, at Hr: Conferentsraaden behageligen ville foranledige udfærdiget og derefter tilstillet Kammeret behørigt Maalebrev over den omhandlede Grund og Plads, for at det videre Fornødne af Collegiet kan blive foranstaltet. –
Rentekammerets 1ste Section, den 11te Juni 1844. –

J Unsgaard

[Med Collins hånd med blyant:]
Efter det [tegn for høflighedsfrase] Rentk Anmodning i Skr af 11 d M har jeg med Stadscon[XX]te[X] foransta[l]tet forfattet Maalebrev over den til Thorvaldsens Museums allernaadigst skienkede Grund og Plads. Dette mig i Gaar tilhændekomne Maalebrev, hvorefter det hele Areal er 14400 [kvadrat] Al skulde jeg ikke undlade hermed at fremsende.

d 28 Juni 1844

General Comment

Under udskriften er skrevet: Hermed en Tegning.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 221f
Last updated 13.07.2011 Print