The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9618 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

Antagelig København

18.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til

den Kongl SlotsbygningCommission

Det var fra det første Øieblik af, da jeg, i Slutningen af December 1838, bragte Thorvaldsen den høisalige Konges mundtlig Beslutning, at den saakaldte Remissebygning skulde skienkes til Museet, – Thorvaldsens Ønske, og Betingelse for Modtagelsen, at Museumsbygningen blev selvstændig, uden forbindelse med nogen anden Bygning og frit beliggende; og naar han, da dens Ydre var sin Fuldendelse nær, med Glæde betragtede den, havde han kun den Frygt, at Pladsen mellem Hovedfacaden og Stormbroen kunde engang i Tiden blive benyttet uden Hensyn til Museet; derfor var det ham af Vigtighed, at denne Plads forbeholdtes Museet og henlagdes dertil, og derfor anmodede han mig om, i forening med sig, at ansøge om, at den på Grundtegningen antydede Plads maatte, i forbindelse med den Grund, hvorpaa Bygningen staaer, betragtes som hans Museums Eiendom, for at den, behandlet som en smuk Græsplet, beplantet med nogle Buske og bed og maaske forziret med nogle Sculptur-Arbeider, kunde give Museet fra een Side det venlige og hyggelige Udseende, som det fra de tre andre savner.

Dette har jeg ikke skullet undlade at melde i Anl af den Kongl Slotsbyg Coms Skr. af 16 Dn.

18 April 1844
ærbødigst
C

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 221d
Last updated 13.07.2011 Print