The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6751 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

26.8.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Admiralitets- og Commissariats Collegiet [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Det Kongelige Admiralitets og Commissariats / Collegium.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Følge Hans Maystæts os, af det Kongelige Admiralitets og Commissariats Collegium, meddeelte Befaling af 13de= d: M: om, at tage under Overveielse, hvor vidt det paa Gammel–Holm beliggende Garnmagazin, som støder op til Charlottenborg Slot, kunde anvendes til deri at hensætte de Thorvaldsens Kunstværker, som ventes med Bellona, have vi anstillet de fornødne locale Undersøgelser. –

Det er unægteligt, at denne Bygning som kan sættes i umiddelbar Forbindelse med Charlottenborg, endog med den Deel deraf, hvori Leiligheder ere amordnede for mange af Thorvaldens Arbeider for hans Attelier og til Bolig for ham, har en fortrinlig Beliggenhed til at vorde et Opbevaringssted for hans øvrige Arbeider, og at den kan yde en tilstrækkelig og smuk Plads for dem, dog kun under den Forudsætning, at den erholdes heel og holden dertil; thi i et Musæum for plastiske Arbeider kan ikke indrømmes Rum til Opbevaring af en stor Tiærebeholdning, ligesaa lidt som der i de øverste Etager kan være Gjemmested for 400,000 [tegn for vægtpund] tiæret Garn.

Man naar denne Bygning saaledes var gaaet ud fra dens nuværende Anvendelse, og bleven Kunstens Eiendom, maatte den undergaae en total Forandring. Kun Ydermuren og en Deel af Tømmeret vilde kunde bruges for dens fremtidige Bestemmelse. Etage Afdelingen maatte forandres. Murene gjennembrydes for at skaffe Belysning, Tagværket gives en anden Form, – alt foruden det Indres Anordning.

Uden fuldstændigt Overslag lader sig ikke nøiagtigen opgive hvad dette Arbeide kunde koste; at det vilde medtage en Sum af 20,000 rbd=, kan man uden Overdrivelse antage; men naar Thorvaldsens Mesterværker kunde skaffes et anstændigt Opbevaringssted for denne Sum, kunde man vel sige, at det var tilveiebragt paa billige Vilkaar.

Men med denne Udgift er Localet ikek erhvervet. Holmen behøver, naar den skal afgive denne Leilighed, 1, et hvælvet Rum til at gjemme 200 Tdr= Tjære, og 2, Plads til at opbevare 400,000 [tegn for vægtpund] Garn, og begge Dele i Nærheden af Reberbanen, som staaer i Forbindelse med Garnmagazinet. Opførelsen af disse Leiligheder vil koste i det mindste ligesaameget som Garnmagazinets Aptering til et Musæum. Om det nu i enhver Henseende kunde ansees for planmæssigt, at anvende saa meget paa at opføre nye Bygninger paa Gammelholm, henstilles til høiere Overveielse.

Imidlertid vil det være uundgaaeligt nødvendigt, at der til den foreløbige Modtagelse af de forventede Kunstsager og deres Opbevaring i indpakket Tilstand, haves et sikkert og beqvemt Sted paa rede Haand. Et saadant findes paa Proviantgaarden, frit for Fugtighed, og let tilgjængeligt med Fartøier, i hvilke Kasserne kunne transporteres fra Skibet.

Forøvrigt kunde vi ikke tilbageholde den Bemærkning, at dersom der er Udsigt til, at Kunstneren snart kan ventes hertil, turde det vel være tilraadeligst, at udsætte Foranstaltninge med at indrette et Locale for hans Værkers Opstilling, indtil han selv var her tilstede.

Disse vore Bemærkninger maa vi ærbødigst anmode det Kongelige Collegium om, at ville allerunderdanigst forelægge Hans Majestæt i dets allerunderdanigste Beretning om dette Anliggende.

2 Grund Tegninger, den ene af Charlottenborg Slot, botanisk Have og hele Gammelholm, den anden særlig af Garnmagasinet efter dets nuværende Inddeling, vedlægges for at ledsage bemeldte allerunderdanigste Beretning

Kiøbenhavn d: 26de= August 1835.

Stephansen. Collin. Wiborg. Koch
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 20
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 17.05.2019 Print