The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8914 of 10246
Sender Date Recipient
Rasmus Carl Stæger [+]

Sender’s Location

København

28.10.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Comiteen i Anledning af ThorvaldsensMuseum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Over de Incassationer og Udbetalinger, jeg har udført for Thorvaldsens Museum, giver jeg mig herved den Ære at fremsende vedlagte 2 de Regnskaber, nemlig:

a) vedkommende Museets Bygning, afsluttet med en Saldo i sammes Faveur af 3260 rbdl 17s
b) angaaende Conferentsraad Thorvaldsens Gave til Museet, hvorefter denne Conto pr: Saldo skylder 232.2s og bliver saaledes for mig i Behold 3.028 rd 10s

Idet jeg nu herved forlader disse Forretninger, der saavel ved Gjenstanden selv, som den næsten daglige Beskjæftigelse dermed i over fire Aar, ere bleven mig af en særlig Interesse, kan jeg ikke undlade at fremsætte en kort Oversigt af de derved fremkomne Resultater.

Af de tegnede Bidrag, der, foruden den kongelige Gave af 16.000 rbl og Conferentsraad Thorvaldsens af 20.000 rbdl , have i alt udgjort 68,845 rb 37s er til Dato indkommen 64,292 rb 32s og vil endnu forventes at indkomme, iberegnet den sidste Halvdel af Kunstacademiets Bidrag – 1500 rbdl , 1.592.24s i alt 65,884.59s
Hele Afgangen beløber saaledes 2.960 rb 74s eller Lidet over 4pCo, i hvilket i Betragtning af Subscribenternes store Antal (circa 11000), fordeelt over hele Kongeriget, begge Hertugdømmerne, Bornholm og Island, − det lange Tidsrum, der alt var forløbet inden Incassationen kunde tage sin Begyndelse og som for en stor Deel var udstrakt i tre aarlige Terminer, under hvilket baade Dødsfald, forværrede Formueomstændigheder og især den for ikke Faa aftagne Interesse for Sagen kunde antages at bevirke en ikke ringe Afgang, − maa ansees som et særdeles heldigt Resultat.

De indkomne Summer, der indtil de paakrævedes have stadig været gjorte frugtbringene i Nationalbanken med den sparsomme Rente af 2½ pCo p.A, med Vedtagelse af circa 6.000 rb , som tidligere have været indsatte i Sparekassen og forrentees med 3pC pA., have afgivet en Renteindtægt af:
For Museets Vedkommende 4179 rbd 77s og for den thorvaldsenske Gave 1.020.80s i alt 5,200rbd 61s
Udgivterne, der heraf have været afholdte, bestaar,− foruden Ombytningen ved Museum-Pladsens Indhegning e.tc. 1433 rb 20s samt adskillige mindre Udgivter i Anledning af de thorvaldsenske Kunstsager 623. 74s tilligemed Omkostningerne i Anledning af Comiteens Forhandlinger, samt Subscriptionen og Indkasseringen af Bidragene 1,178.3s
fornemmelig:
Omkostningerne ved den interimistiske Opstilling af Kunstsagerne 3.400
og Udbetalingerne til Grosserer J.H. Lund til Bygnings Udgivternes Bestridelse 75,000
i alt 81,635rb 1s.
Grosserer Lund har foruden nysnævnte 75.000 rd directe oppebaaret Provenuet af de fra Museet ved Auctionen den 21 Juli 1840 bortsolgte Materialier af Beløb 664, Naar hertil lægges den oennævnte Restbeholdning efter Regnskabet for Museet 3,260 17s samt det Beløb, der efter Noten II[?] ved Afregningen over Incassationen af Bidragene maa antages (i det høieste paa meget Lidet nær) at ville endnu indkomme 1.592 24s bliver saaledes det ved Comiteens Foranstaltning tilveiebragte Beløb til Museets Opførelse – i alt 80716 rbd 41s.

Den Conferentsraad Thorvaldsens Gave underlagte Entreprise med Afstøbninger af hans Kunstsager har hidtil medført en Udgivt af 2.161 rbd
Medens den kun har indbragt ved solgte Afstøbninger 240. 32s
Den staaer saaledes endnu belastet med 1920 rb 64s

Da Licentiat Müller, der varetager dette Foretagende, tillige forestaaer den interimistiske Opstilling, hvortil som foranført er udbetalt 3.400 rb
bliver Gjenstanden for Regnskabsvæsenet i disse Anledninger 5.320 rb 64s

Næst i Recapitulation af Foranførte at bemærke, at af den ovennævnte Restbeholdning for Museet 3.260 rb 17s henstaaer hos mig til Comiteens behagelige Disposition 3028 rd 15s og at der af den thorvaldsenske Gave bliver at tilsvare de øvrige 232. 2s tillader jeg mig sluttelig at andrage paa, at de hosfølgende Regnskaber maatte foranlediges revideret hvornæst jeg forventer mig den ærede Comites Qwitance for dette hermed tilendebragte Hverv.

Kjøbenhavn d 28 October 1841
ærbødigst
Stæger

General Comment

De to vedlagte regnskaber af samme dato 28.10.1841, er hhv. det her omtalte regnskab a) og regnskab b).

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 187b
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 07.01.2013 Print