The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8797 of 10246
Sender Date Recipient
Den kongelige Direktion for Statsgælden og den Synkende Fond [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor efter forsegling.

26.6.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Commiteen for Oprettelsen / af Thorvaldsens Museum.
Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

For De af Committeen for Oprettelsen af Det Thorvaldsenske Museum ved behagelig Skrivelse af 3die Februar sidstleden til Optagelsen i Indskrivnings-Protocollen hertil indsendte Statspapirer, af Beløb 20.000Rbd Sølv, der ere en Gave af Conferentsraad Thorvaldsen til Vedligeholdelse og Forøgelse af Kunstsagerne i hans Museum, har man ladet Conto anlægge i Protocollen Fol.: 692, og man har dernæst under 16de April 1841 for Beløbet udstedt det fornødne Indskrivningsbeviis, som bærer Rente fra 11te December f: A: . Dette Beviis vil blive udleveret hvilken Formiddag der overensstemmende med Placat af 4de April 1835 maatte blive meddeelt Tilstaaelse i Protocollen for IModtagelsen, samt imodest[?] Statsgjelds-Contoirets Interims-Recipisse for de indsendte Statspapirer-gives tilbage, hvorom man ikke undlader tjenstligst at meddele Efterretning, idet man tilføier, at man har beordret den herværende Hovedkasse for Statsgjelden at udbede de fra de respective Forfaldstider til sidstafvigte 11te December paaløbne renter af forskjellige af de indsendte Effecter med 249Rbd 36 S: Sedler og Tegn uden Effecternes Foreviisning, imod Qvittering af Committeens Medlem, Conferentsraad Collin, samt at man, da Renten af Indskrivningsbeviset, som meldt, beggynder fra 11te December 1840, men der er hævet Rente af en under de ommeldte Effecter indbefattet Kongelig Obligation N0 30 paa 500Rbd slesvig-holstensk Courant, eller 800Rbd , indtil 6 Januar D: A: tillige har tillagt Statsgjelds-Hovedkassen Ordre at modtage af Velbemeldte Committee da fra 11te December f: A: til 6te Januar d: A: saaledes formeget oppebaarne Renter med 2Rbd 21 s: rede Sølv.

Directionen for Statsgjelden og den synkende Fond d: 26 Junii 1841.

A[xxxxxx] B[xx]og J[xxxxxx] Hauch


Modtaget som Rente til 11 Juni 1841 = 647rb 15 s
G[xxxxxx]

Willerslev[?]


[På bagsiden af brevet er anført et regnestykke, der som resultat viser rentebeløbet til 11 juni 1841:]

400 :
227 – 84s
21 – 48 s.
––––––––
649 – 36
2 – 21
––––––––
647 – 15

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 185
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 21.06.2011 Print