The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8645 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

København

16.12.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Til De Herrer Formænd i Comitee. For Oprettelsen af Thorvaldsens Museum: Conferenceraad Collin, Prof. DrTheol. Clausen og Justitsraad Thiele.
Til Gjensvar paa De Høist ærede Herrers Skrivelse til mig af 9ded. M. bør jeg herved melde følgende:

De Aarsager som have forhalet den omskrevne Sags Afgiørelse, ere mange og Conferenceraad Thorvaldsen fuldt vel bekjendte.

Om en saadan Foranstaltning som det Gavebrev af 5teSeptembrd.A., hvoraf de Herrer nu have meddelt mig en Afskrivt, har jeg tilforn aldeles Intet erfaret, ikke engang nyligen ved min sidste Samtale med ConfR. Thorvaldsen, da jeg, en af de første Dage i denne Maaned, personligen indbetalte til ham selv 1000deRigsbankdaler r. S. Jeg skal imidlertid fremdeles bestræbe mig for at afgjøre denne Sag à l´amiable, efter nærmere Aftale med ConfR. Thorvaldsen Selv og derpaa følgende Indberetning til de Herrer Formænd for Committeen, saasnart jeg ved Universitetets Nytaarsferie faaer Tid til end ydermere at fremme denne Sag, som er mig af Vigtighed, først og især for at tilfredsstille ConfR. Thorvaldsen og rette mig efter hans Disposition, men ogsaa for at erholde Raadighed over mit meget betydelige Pant, som indeholder nogle af mine skjønneste Samlinger og en Værdi af meer end fem Tusinde Scudi.

Kiøbenhavn den 16deDecembr 1840.

Ærbødigst
Brøndsted

Af disse 1000r leveret ConfeR. Thorvaldsen mig 450r ved sin Afreise, d. 19 Maji 1841; jeg meddeelte Qwitering paa en Afskrift af dette Brev. Collin

Verte

Det mig af Professor Schouw leverede Brev dateret Nysø d. 22 Maji 1841 fra baronesse Stampe sendtes[?] mig fra Thorvaldsen de øvrige 550r. Det hele et Tusinde Rbd., er, efter Thorvaldsens bestemmelse, indsat i Sparekassen.

C

General Comment

Dette brev er originalbrevet og varierer fra afskriften af samme brev.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 179
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 07.01.2013 Print