The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8558 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

18.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / De i Roeskilde værende Medlemmer af Comiteen for Thorvaldsens Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Efterat Bygningscommissionen havde været samlet Torsdag den 1.te Sept. for at gienemgaae de af Insp Bindesbøll indleverede 15 Blade Detail Tegninger med Forklaring og Overslag, blev Resultatet af deres Forhandling Dagen derpaa sendt til Magistraten, som fremtog Sagen Fredagen d.4 Sept og sendte den til Borger Repræsentanterne, som i Gaar have omhandlet den i Prof. Hetschs og Theatermaler Lunds Nærværelse. Begge Autoriteter have dernæst i Gaar Aftes andraget paa (ved Overpræsidenten og Agent Lund) at et Plenarmøde maatte holdes d 19dLøverdag Eftermid. Kl 7 paa Raadstuen, uanset, at intet specielt Comiteemøde foreløbigen er holdt. Uagtet det er formstridigt, skal jeg, for mit Vedkommende, intet have derimod, da de 2 andre Autoriteter nu endeligen have indseete at Muurmester-Capit Sibberns Ankeposter ikke fortiener at komme i Betragtning, da det dog er høist ønskeligt at det nu paa siette Uge aldeles standsede Muurarbeide kunde paabegyndes igien førend Vinteren forskyder det, og da det ansees vigtigt, at Theatermaler Lund, (som paa Søndag skal reise til Odense for at opføre Theater) er tilstede, da det er ham der har set Sagerne i det rette Lys.

Efter mit Løfte til de nævnte Herrer – Overpr. Kierulff og Agent Lund – skulde jeg altsaa indbyde DHrr Comiteemedl i Roeskilde til at møde, som meldt, i Morgen Eft M. Kl. 7.
De fraværende 4 Herrer har ieg ligeledes indbudet, nemlig Thiele, Bissen, Hetsch og Koch.

Ærbødigst
Collin

Kbh 18 Spt 1840.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 174
Subjects
The cessation of the construction of Thorvaldsens Museum, August 1840
Last updated 09.07.2019 Print