The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3232 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

26.5.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af overenskomsten

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Afskrift

Rom den 26de Mai 1823.

Vi Undertegnede ere komne overeens om Følgende:
1.) Thorvaldsen udlaaner til Brøndsted paa henved et Aars Tid den Summa 2000 skriver to Tusinde Romerske Sçudi, dog saaledes at ikkun de 1900 deraf i Penge udredes og de resterende 100 Sçudi regnes som Betaling for den til Brøndsted afstaaede Reisevogn.
2. Brøndsted overantvorder til Thorvaldsen som Forsikkring og Pant for bemeldte Sum:

a.) Hans græske Myntsamling, med alle dertil hørende Incerti eller endnu ei i Systemet indførte Mynter, bestaaende af 1756 Nummere i 55 Kasser.
b.) Hans romerske Myntsamling, bestaaende af 3 Kasser med 94 Sølvmynter og 2 Guldmynter; elleve lignende Kasser med 6 Sølv- og 346 Bronze-Mynter; og 7 mindre Papiirkasser med 106 Romerske Bronzemynter og een stor As; samt desuden en Pose med en Mængde moderne Sølvmynter og en Deel Dubletter af græske og Romerske Mynter; alt saaledes som paa en egen her vedlagt Optegnelse er speçiçeret.
c.) Ligeledes overantvorder Brøndsted til Thorvaldsen alle de Kasser og Kufferter, som nu befinde sig hensatte paa et Tagkammer i palazzo Tomati over Thorvaldsens Bolig og som indeholde i tolv eller tretten Kasser og et Par Kufferter Brøndsteds Bog- og Manusçriptsamling, adskillige Bronzer, nogle Marmorfragmenter etç foruden alt Øvrigt som did er hensat. –

3.) Brøndsted forpligter sig til at remittere Thorvaldsen efterhaanden de til Afdrag af bemeldte 2,000 Sçudi fornødne Summer; hvorimod Thorvaldsen forpligter sig til at afskrive paa dette Document enhver sum, som ved Vexel remitteres ham fra Brøndsted, og at opbevare de overantvordede Samlinger indtil Brøndsteds Tilbagekomst til Rom.

Saaledes skeet og underskrevet af os Begge.
Rom ut supra. –

Albert Thorvaldsen. Brøndsted.


NB: Her vedlagt et Bilag med Fortegnelse af Myntsamlingen samt enkelte andre Ting, som Thorvaldsen har modtaget udenfor de ommeldte Kasser og Kufferter. –


[på dokumentets første side langs kanten med en anden hånd:]
Originalen leveret CfR. Thorvaldsen ved hans Afreise, d. 19 Maji 1841, Onsd. F.M. kl 7.

General Comment

Dette dokument er, som det fremgår, en afskrift af det originale, hvis opholdssted ikke kendes. Dokumentet er hverken skrevet af Brøndsted eller Thorvaldsen.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 173a
Subjects
Antique Coins · P.O. Brøndsted's Loan from Thorvaldsen · Thorvaldsen's Collection of Coins
Last updated 01.03.2016 Print