The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8502 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

17.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Recipient’s Location

Roskilde

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Hr Professor Schouw.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Middags modtog jeg fra Capt Sibbern en Meddelelse af Dags dato til Bygn. Comiss indeholdende Borgerrepræsentanternes Beslutning af 14ded.m.

– de kunne ikke hæve Protesten saalænge den Aarsag, som har fremkaldt denne, existerer, men at de ikke kunne have noget imod, at den foranævnte Pilotage fortsættes saalænge deres Delegerede finde det hensigtsmæssigt; ligesom de ogsaa giver deres Samtykke til, at saadanne andre Arbeider udføres ved Bygningen, paa hvilke deres Herrer Delegerede antager, at de begierte yderligere Detailtegninger ikke ville kunne have nogen Indflydelse, i hvilke Henseender de selvfølgelig stole paa, at DHr (de Delegerede af de 36) ville have Bygningsarbeidet og Kommunens Tarv paa det Nøieste for Øie” –

Siden kun en Kompliment til Sibbern for den udmærkede Kraft og Samvittighedsfuldhed, han havde viist, med Bøn om, at han ikke ville forlade Commissionen.

–––––––––––

Vi ere altsaa ligesaavidt som før Mødet og Jeg henholder mig til mit Sidste, og til det ieg mundtlig bemærkede til Prof. Clausen, at det maae komme til en Forklaring. Magistraten og Comiteen har io heller ikke endnu udtalt sig i Sagen. En eensidig Protest er jo heller ingen afgjørende Beslutning. De to andre Parter kunde, om de vare enige, lade Protesten uændset og fortsætte Arbeidet.

Fru Stampe forlod Byen med den Tanke, at ”nu var alting i Orden” – det lod hun mig sige. Gud veed hvorfra den Formodning kom; ogsaa Thorvaldsen var bleven rolig; nu vil han kære det modsatte af Aviserne.

Jeg venter nogle Linier fra Roeskilde

forbindtl
Collin

Hr Professor Schouw.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 170
Subjects
The cessation of the construction of Thorvaldsens Museum, August 1840
Last updated 09.07.2019 Print