The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8166 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum Efter august 1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Under 12te Junii tilskrev Committeen Directionen for Kjøbenhavns Fattigvæsen saaledes: No 54. Under 15de Junii tilskrev Committeen Directionen for Nationalbanken saaledes: No 55.

Den 26de Junii holdt Committeen og de Delegerede et møde. Capt. Schaper var tilstede. Der fremlagdes de af Bygnings-Conducteur Bindesbøll forfattede Skizzer samt Professor Hetsch’s Project, efter at disse i den foregaaende Uge havde været udstillede for Committeens Medlemmer, samt for Communebestyrelsen.

Da Bindesbølls Skizzer ikke, saaledes som Committeen havde ventet, vare indsendte af Commissionen, ansaae Man det fornødent, at indhente Commissionens Betænkning over samme, samt over Hetsch’s Project, hvorhos man besluttede at anmode Commissionen om at afgive dens Erklæring om, i hvilket indbyrdes Forhold de tre Planer vilde staae til hinanden i Henseende til Omkostningerne.

Formandens Brev til Commissionen er saa lydende: No 56. Formanden tilskrev Bygningscommissionen i Overensstemmelse hermed. See Bilag 133. Mødet den 2den Juli 1839.

Under 2den Juli tilskrev Committeens Formænd Directionen for Nationalbanken: No 57. Formanden meddeelte følgende Brev fra Bygningscommissionen: No 58. Committeen besluttede at oppebie de af Commissionen lovede Tegninger og Overslag. Møde den 7de August 1839.

Formanden meddeelte et Brev fra Bygningscommissionen, saalydende:

No 59.

Efter at Committeen havde besluttet strax at skride til Valg mellem de forskjellige Planer og at de fraværende Medlemmer Clausen, Puggaard, Scavenius og Thiele skulde forbeholdes Ret til inden den paafølgende Mandag at give deres Stemmer, og efter at Etatsraad Koch og Oberst Prangen, der vare tilstede, men erklærede ikke at kunne votere, var forbeholdt samme Ret, stemmede de øvrige 6 tilstedeværende Medlemmer af Committeen: Collin, Bissen, Freund, Gamst, Thomsen, Schouw ved lukte Sedler.

Samtlige Sedler vare for den af Bindesbøll forfattede Tegning.

Der besluttedes at tilmelde Magistraten Committeens Mening, samt at tilføie den Anmodning, at Samme, hvis den var enig med Committeen, vilde forelægge Tegningen til Hs. Majestæts Approbation, men i modsat Fald nærmere tilskrive Committeen inden videre foretages. Derhos besluttedes at meddele Underretning om hvor stor en Sum der kunde ventes fra Committeen.

Efterat senere Clausen, Thiele, Puggaard havde stemt for Bindesbølls Tegning, Prangen og Scavenius for Hetsch’s, No 58 og 59. – og Koch havde afgivet et Separatvotum

No 60. tilskrev Committeen Magistraten saaledes:

No 61

Det dertil hørende Bilag, Bindesbølls Brev af 15de Junii, lyde saaledes: No 62.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 151
Last updated 27.05.2011 Print