No. 8185 of 10318
Sender Date Recipient
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum 16.7.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum!

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Continuation af undertegnede Commissions Skrivelse til den ærede Comittee af 30te f. M., undlader Man ikke at bringe til Sammes Kundskab, at medundertegnede Bindesbøll er i Begreb med at tilendebringe Udarbeidelsen af Tilbygningsforslaget til det Thorvaldsenske Museum, saaledes at Tegninger og Overslag ville kunne være færdige først i næste Uge.

Hvad derimod Overbygningsforslaget angaaer er dettes Gjennemarbeidelse blot sat i Beroe for at fremme det førstnævnte saavidt muligt fra min Bindesbølls Side, og skal jeg derefter uopholdeligen gjennemarbeide samme.

Da Commissionen nu ingenlunde agter at tilbageholde Tilbygningsforslaget indtil Overbygningsforslaget tilfredsstillende maatte være løst og udarbeidet, agter Samme som snarest at fremsende det complet udarbeidede og med Overslage forsynede Tilbygningsforslag tillige med hvad Udkast af Overbygningsforslaget man for Øieblikket er i Besiddelse af ledsagede med yderligere Udvikling af disse Commissionens tvende Hovedanskuelser.

Da Commissionen ved medundertegnede Koch er underrettet om, at Oberst v. Prangen senest inden den 23de dennes vil indtræffe i Kiøbenhavn, har man i Erkjendelsen af denne udmærkede Mands indsigtsfulde og levende Interesse for det Thorvaldsenske Museeanliggende, besluttet at henstille Afslutnings-Forhandlingerne indtil Sammes Komme.

Kiøbenhavn d. 16 Juli 1839.

G. Schaper Koch Friis G. Bindesbøll
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 138
Last updated 26.05.2011 Print