The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8113 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Malling 3.7.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin
Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kopie.

Konferentsraad Collin har sagt mig at Hr. Etatsraaden gierne vilde kiende hvorledes jeg antager den af Kongen skiænkede Bygning til Thorvaldsens Museum, hensigtsmæssig kan anvendes
Som Betingelse for mit Udkast vedtog jeg:

1. At den ældre Bygnings 3 Fløje nyttes uden Tilbygning paa Pladsen, men imod Slotskirken de 2 Sidefløje forenes for at opnaae Udvidelse af Bygningsrummet og beqvem Kommunikation.
2. At Gaarden vedligeholdes uden at overligges eller dækkes med Tag.
3. At Bygningshøiden nyttes til 3 Etager, med Undtagelse af det nævnte Foreningspartie mod Kirken i 2 Etager til de større Plastik Arbeider.
4. At Bygningens ældre ydre Facader mod Kanalen og Pladsen holdes uforandrede i Faginddelingen og i deres Hovedpartier.


Ved at sammenholde mit Udkast med de af Kommitteens Bygnings-Kommission nylig udstillede, har jeg fundet, at naar Kommissionen, ved Frembygning paa Pladsen eller ved Overbygning neml. Tag over Gaarden, ikkun opnaaer 8000 [kvadrat]al. Gulvplan, har jeg derimod 12000 [kvadrat]al. (og naar Bekostningen for Frembygning paa Pladsen andrager 200.000 rd og med Overbygning 300.000 rd vil mit Udkast kunne udføres for 100000 rd.

Dette Resultat er paafaldende, men er en naturlig Følge af Bygningens tilsigtede Distribution og Konstruxion, Da Kommissionen har vedtaget at det hele Indre hvelves, og derfor kun nytter Bygningshøiden til 2 Etager, [ja] [inden] den paatænkte Frembygning og Foreningen imod Kirken samt Overbygningen at skulle indtage i eet Rum Bygningens fulde Høide paa 25 al. Dermed tabes i Rummet betydeligt, Bekostningen forøges enormt og den overdrevne Høide i Localerne er ikke til Fordeel for de plastiske Arbeider

Den eneste Grund til at hvelve hele Bygningens Indre skulde vel være at sikkre Bygningen for Ildsfare, men naar saadan Betryggelse rimelig kan opnaaes paa anden Maade bør en god Distribution og en passende Oeconomie ikke opofres Jeg antager nemlig at Bygningens Beliggenhed, aldeles afsondret fra andre Bygninger og i Nærheden af Kanalen, betrygges for Ildebrand fra det Ydre, og at Ild, i det Indre ikke kan opkomme naar Fyrindretningen anlægges i Hvelvet Rum og derfra Varmen kan fordeles over hele Bygningen, saaledes som Indretningen findes i Universitetsbygningen.

Nærmere Udvikling ang. denne Sag i Almindelighed forbeholder jeg mig ved at fremlægge Hr. Etatsraaden mit Udkast i Morgen Formiddag Kl. 9 i Deres Bolig, forsaavidt denne Tid maatte være Dem beleilig
ærb.

M. 3 Juli 39

S.T.
Hr. Etatsraad Schæffer
Ridder og D.M.

Af Forestaaende vil Hr. Konferentsraaden see min Troesbekiendelse. Dersom denne finder Medhold, vil Følgen blive at Bygnings Kommiss’s Projecter til Museet ikke kan anvendes, og at Kommiss., forsaavidt den skal vedblive i denne Egenskab, maa indgive nyt Forslag, grundet paa de anførte Betingelser
Khvn 3 Juli 1839
ærbødigst
Malling
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 136
Last updated 26.05.2011 Print