The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8095 of 10246
Sender Date Recipient
Direktionen for Københavns Fattigvæsen [+]

Information on sender

Brevet har været lukket med et laksegl med teksten: ”KIØBENHAVNS FATTIGVÆSEN”

20.6.1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Udskrift: Til Committeen for Oprettelsen af det Thorvaldsenske Museum.
Afleveres hos Herr Conferentsraad Collin, Amaliegade No 155.

Tilskrift: Til Committeen for Oprettelsen af det Thorvaldsenske Museum.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Den ærede Committee har i Skrivelse af 12te dennes henstillet til Directionen, hvorvidt det Thorvaldsenske Museum kunde fritages for at erlægge til Fattigvæsenet nogen Deel af Brutto-Indtægten ved den Concert, som ved Korsbelysning er givet til Fordeel for Museet. I Anledning heraf har man den Ære at tilmælde, at, ligesom man ved den nævnte Concert ikke har afgivet Control, for at Fattigvæsenets Tarv derved kunde paasees, saaledes troer man ei heller at burde giøre nogen Fordring paa Afgift i nærværende Tilfælde.
Den Kongelige administrerende Direction for Fattigvæsenet i Kiøbenhavn, den 20de Juni 1839.
Mangor [xxxxxx] [xxxxx] Lund Feddersen
/ R. Schmidt

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 131
Last updated 17.02.2012 Print