The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8014 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen 10.4.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til Afgjørelse af Forskjellige Punkter angaaende den forestaaende Concert i Frue-Kirke vil det være fornødent, at et Comité-Møde bliver afholdt snarest muligt. Idet vi anmode Deres Høivelbaarenhed om at ville udstede Indbydelse til dette Møde – muligen til Løverdag Mandag Aften –, tillade vi os endnu at foreslaae, at Secretair Hartmann og Capelmester Funch og Professor Zinck maate indbydes til at bivaane Forsamlingen.
Kh. 10 April 1839.
Ærbødigst
H.N. Clausen. Thiele

Om de Delegerede fra Communen skulle kaldes til dette Møde, udbeder jeg mig meddeelt.
Ærbødigst
Collin
d. [xxx].

Da Anmodningen til Capellet er udgaaet i sin Tid alene fra Comitéen, og det hele Arrangement bekostes alene af den ligesom det og ligger udenfor den Sag, for hvis Skyld de Delegerede ere tiltraadte Comiteen, saa antager jeg, at de Delegerede ikke bør indbydes til Forsamlingen.
Ærbødigst
H.N. Clausen
verte

Om det for Sagens Skyld end ikke er nødvendigt at tilkalde de Delegerede, finder jeg dog, at de bør tilsiges eller underrettes om, at et Møde finder Sted. Iøvrigt overlader jeg dette til mine Herrer Colleger[s] Forgodtbefindende.
Ærbødigst
Thiele
d. 12 April 1839

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 124
Last updated 24.05.2011 Print