The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8021 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin 20.4.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Medfølgende Brev til Comiteen fra Prof. Hetsch omsendes til Efterretning.
d 20 Apr 1839 Collin

Hr. Prof. Clausen vidi H.N.Cl.
[Prof.] Thiele
[Prof.] Freund læst H. Freund
[Prof.] Schouw læst Schouw.
Billedh. Bissen læst Bissen.
Mechanicus Gamst læst HG.
Kammerj. Scavenius læst PBS
Grosserer Puggaard
Oberst Prangen læst v Prangen
Etatsr. Koch læst Koch
Justitsr. Thomsen læst Thomsen

bedes dernæst tilsendt til Collin

Uden Hensyn til hvad der kan have foranlediget Prof Hetsch til at udtræde, tillader jeg mig at bemærke, at det, for de mulige Følgers Skyld, maaske vil være af Vigtighed, betimeligt at besvare Prof. Hetsch’s hoslagte Skrivelse, for, ved at beklage hans Fratrædelse, at giøre ham opmærksom paa, at Man, efter de tagne Bestemmelser, kun kan modtage hans Project igiennem den dertil nedsatte Bygningscomitee. Saafremt Prof. Hetsch ikke skulde være at formaa til at tilbagetage sin Udmeldelse, vil det vel blive et Spørgsmaal, om ikke en anden Bygningskyndig bør indtræde i hans Sted.
Thiele
d. 22 April. 1839

Da Prof. H., ved at indsende sine Arbeider, alene har til Hensigt “at godtgjøre sin vedvarende Interesse” for Museums-Sagen, uden at Brevet antyder nogen Forventning om, at de ville blive betragtede som Concurs-Arbeide, saa skjønner jeg ikke, at der er Grund til videre Underhandling. Modtagelsen af hine Arbeider vil for Comitéen – da den ikke paalægger Samme nogen Forpligtelse – have ikke ringere Interesse, end Indsendelsen deraf for Konstneren. Til at supplere den Udtrædende ved nyt Valg, synes der mig heller ikke at være Anledning, da det fra Begyndelsen af ikke har været bestemt, at Comm. just skulde bestaae af et vist Antal Medlemmer.
H. N. Clausen.
25 April.

Jeg er aldeles enig med Hr. Professor Clausen, at der ingen Grund er for Comiteen til at giøre noget Skridt i Anledning af Professor Hetsch’s Udtrædelse af BygningsCommissionen, uagtet hans Berettigelse til at udmelde sig af Nogle omtvivles. At formaae Folk til at paatage sig Arbeider, som ere dem modbydelige, kan jeg iøvrigt ikke tilraade. Ikke at tale om, at et nyt Medlems Udnævnelse for Comiteen er unødvendigt, vilde det, efter al Riimelighed, kun tiene til endnu mere at forhale en Sag, hvis snarlige Tilendebringelse ingen meer end Thorvaldsen ønsker.
25 Apr 1839 Collin

Modt. fra Prof. Thiele d 28 April 1839

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 123a
Last updated 24.05.2011 Print