The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7948 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 5.2.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum
Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Udkast til Brevet til Slotsb. Commissionen –
Hr. Professor Thiele
[Hr. Professor] Clausen
d. 5 Fbr 1839
Collin
Hr. Professor Schouw!
6 Fbr. H. N. Clausen

Undertegnede Comitee, som var underrettet om, at Kiøbenhavns Magistrat havde, omtrent til samme Tid som den, modtaget Communication af den Kongelige Resolution, hvorved en af Christiansborg Slots Sidebygninger skiænkes til udelukkende Anvendelse for det Thorvaldsenske Museum, har oppebiet den Beslutning, som Communalbestyrelsen i den Anledning vilde tage, forinden den for sit Vedkommende giorde noget Skridt i Sagen. Da man nu er underrettet om at Commune-Bestyrelsen bemeldte Autoritet, overensstemmende med Conferentsraad Thorvaldsens Ønske, har ubetinget og med allerunderdanigst Taknemmelighed modtaget den Kongelige Gave, saa skulde man ikke undlade at melde den Kongelige Slotsbygnings-Commission, at Comiteen
aldeles deler Commune-Bestyrelsens Mening, og,aldeles enig med Communebestyrelsen, vil med Glæde byde Haand til Foretagendets hensigtsmæssigste og hurtigste Udførelse, for at kunne benytte Conferentsraad Thorvaldsens Raad og Veiledning. I Ved at melde meddele dette, tillader man sig at anmode den Kongelige Commission om, at frembære for Hans Majestæt Comiteens allerunderdanigste Tak saavel for ovenmeldte Bygning som for de iforveien dertil skienkede 16000 rbd
Com. f. O. af Th M d. 7 Febr. 1839

Jeg har herved Intet at bemærke
Thiele

Ved de paa foranstaaende Side punkterede Ord finder jeg at bemærke: at der i det forangaaende ikke er Tale om en “Mening”, men om en Handling fra Communalbestyrelsens Side: Modtagelsen af Bygningen. Da der nu tillige har været en factisk Forskjellighed i Mening imellem denne Bestyrelse og Comitéens Pluralitet, paa hvis Tilstedeværelse som kunde synes her at blive bemærket, saa troer jeg, paa denne Pluralitets Vegne, at burde andrage paa, at hvis Ord enten udelades, eller forandres, saaledes: “at Comiteen, enig med Communalbestyrelsen, med Glæde” osv. I det Tilfælde, at hr. Conf. R. Collin o[g] hr. Prof. Thiele ikke tiltræde dette Amendement, udbeder jeg mig, at nærværende Paategning vedlægges Reenskriften ved Circulationen. – H. N. Clausen.
Enig med Prof: Clausen.
Schouw

General Comment

Der er tale om en brevkoncept rundsendt til komiteens medlemmer. Brevet er et udkast til et brev til Slotbygningskommisionen.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 114
Last updated 24.05.2011 Print