The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7975 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum 2.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Information on recipient

Tilskrift: Til Kiøbenhavns Magistrat.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Efter at den undertegnede Comitee, af den høitærede Magistrats Skrivelse af 28e Januar d. A., at have har bragt i Erfaring at den samlede Communalbestyrelse har antaget det for rigtigst, uden Forbeholdenhed at modtage den af H. M. til Thorvaldsens Museum skiænkede Bygning, troer Committeens Pluralitet at handle i Sagens Interesse ved at undlade det tidligere paatænkte Skridt til at tilveiebringe Valg imellem flere Byggepladser. besluttet: “at den til af H. M. skiænkede Bygning, overeensstemmende med Conferentsraad Thorvaldsens Ønske, bør antages til det oprettende Museum for hans Konstsager”, finder Committeens Pluralitet sig foranlediget til at frafalde sit Ønske om at tilveiebringe Valg mellem flere Byggepladser. –
Committeen er saaledes nu enig med Communalbestyrelsen i at man bør bestræbe sig for at anvende den skiænkede Bygning paa den meest hensigtssvarende Maade og den deler ligeledes Communalbestyrelsens Anskuelse at begge Samfund i dette Øiemed bør virke i Forening, men den troer at det, førend man skrider til at lægge en Plan, nærmere maae være bestemt hvorledes denne Samvirken kan finde Sted paa den til Sagens Tarv meest svarende Maade. Ved at modtage Konstnerens Gave har Communalbestyrelsen paataget sig den forpligtelse at tilveiebringe et passende Locale; tidligere har et stort Antal Medborgere ved at sammenskyde en Capital givet Committéen det samme Hverv. Efter Under disse Omstændigheder vil et Associationsforhold mellem Communalbestyrelsen og Committeen ligesom det er det naturligste, sikkert vist ogsaa være det , som sikkert vil lede til at det skiønne Foretagende bliver udført paa en Konstneren, Staden og Folket værdig Maade. hensigtsmæssigste. det mest skikkede til at fremme en Udførelse af det skjønne Foretagende, som svarer til det [xxxxxxxx] almindelige Ønske. meest skikkede til at fremme en Udførelse af det skiønne Foretagende, svarende til det almindelige Ønske. Men for med Held og uden Standsning at kunne samvirke, synes mundtlige Forhandlinger at være nødvendige, thi ved Correspondance vil deels ikke tilveiebringes en fuldstændig Udvexling af Anskuelser, deels vil den føre til en Vidtløftighed og Langsomhed, som især med Hensyn til Conferentsraad Thorvaldsens forestaaende Afreise, maae ansees som høist betænkelig. – En mundtlig Samvirken synes ogsaa at være overensstemmende saavel med Thorvaldsens som Communalbestyrelsens Mening, thi efter Konstnerens Anmodning har Communalbestyrelsen af sin Midte udnævnt 5 Mænd hvilken allerede har, efter Konstnerens Anmodning har udnævnt nogle af sin Midte til at træde sammen med Committén. For at opnaae det tilsigtede Øiemed vil det saaledes kun være fornødent at Communalbestyrelsen, forsaavidt det ikke allerede mente være skeet, vilde give sine Delegerede tilstrækkelig Bemyndigelse til at handle paa Bestyrelsens Vegne. – Der er i Committéen blevet nævnet forskiellige Midler, ved Maader paa hvilke den Lighed kunde tilveiebringes, som et Associationsforhold medfører; og man Man har meent at dette kunde skee enten derved at de Delegeredes Antal forøgedes til Lighed med Committéens Medlemmers, eller derved at hvert Samfund valgte af sin Midte et lige, men mindre, Antal, eller endeligen naar dersom Antallet forblev ulige, [xxxxxx] derved at der tillagdes de Delegerede een collectiv Stemme og Committéens Medlemmer een. Men Committéen har i saa Henseende ikke villet bringe Noget i Forslag, da Forhandlingerne herom formeentligen bedst kunde vilde kunne finde Sted i Forening med de Delegerede. Committéen tillader sig endnu at bemærke, at den maae ansee det ønskeligt, at Communalbestyrelsen vilde bestemme det blev bestemt hvor stort et Pengebidrag der kan ventes vil kunne erholdes fra Communens Side, thi deels vil Størrelsen heraf –faa Indflydelse- være et vigtigt Moment for vedkommende Architecter ved at lægge Planen til Bygningen, deels turde Uvisheden om dette Bidrag let kunne have en skadelig Indflydelse paa den nye Subskriptions Indbydelse, som Committéen antager at der bør udstedes Subskriptionens videre Fremgang thi, saalænge [xxxx] dette Tilskud ikke er bestemt vil det kunne synes uvist, om man ved at yde Bidrag bevirker at Museet bliver fuldkommen eller blot at Communen kommer til at yde en mindre Sum.
Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, d. 3 Febr. 1839

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 113
Last updated 19.05.2011 Print