The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7932 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin 29.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum
Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Medfølgende Svarskrivelse fra Kiøbenhavns Magistrat af Gaarsdato afleveredes i min Bopæl i Eftermiddags Kl. 4. Ifølge deraf vil et Møde blive at holde, hvortil foreslaaes Torsdag (31 d. M.) Middag, Kl. 12 ell. 1. see næste Side Da Brevet til Magistraten var fra den oprindelige Comitee, da Svaret altsaa er til Den, og da Dens Betænkning nu atter skal meddeles Communal-Bestyrelsen, saa antager jeg, at dette Møde er for den oprindelige Comitees Medlemmer. Mødet kunde holdes i Finantsdeputationens Locale.
d 29 Januar 1839
Collin

Hr Professor Clausen. Jeg kan skal møde Fredag Kl. 2. (ikke derimod paa den foreslaaede Tid om Løverdagen). Mine Forelæsninger falde hver Dag i Middagstimerne indtil Kl. 2. Skulde det blive anseet betimeligt, at beramme Mødet til dette Klokkeslet, vil jeg kunne indfinde mig noget efter. C. (NB. See omstaaende Side).
[Hr. Professor] Thiele Det er mig ikke muligt, imorgen Formidd. at give Møde paa den dertil foreslaaede Tid (Thiele)
[Hr. Professor] Høyen skal møde Fredag Kl 2, N.H.
[Hr. Professor] Freund Fredag Kl 2 Freund
[Hr. Professor] Hetsch Jeg er formedelst Sygdom forhindret i at møde. Hetsch
[Hr. Professor] Schouw Jeg kan møde til hvilkensomhelst af de to opgivne Tider. I Henseende til de Delegeredes Tilkaldelse er jeg enig med Prof. Clausen. Jeg kan møde baade Fredag Kl. 2. og Løverdag Kl. 10.
[Hr.] Billedhugg. Bissen Fredag Kl. 2. Bissen
[Hr.] Machin[xxx] Gamst ligeledes H Gamst
[Hr.] Kammerjunker Scavenius møder Fredag Kl. 2.
[Hr.] Grosserer Puggaard møder Fredag Kl. 2.
[Hr.] Oberst v Prangen kan møde saavel Fredag Kl. 2, som Løverdag Kl. 10 Prangen
[Hr.] Justitsraad Thomsen møder Kl. 2 Fredag
[Hr.] Etatsraad Koch Skal have den Ære at møde Løverdag Kl. 10. Fredag Kl. 2.
Vertetus[?]

Jeg antager med Hr. Conferentsraad Collin, at det efter Formen vil kunne forsvares, at Mødet denne Gang holdes af den oprindelige Comité alene. Men derimod troer jeg, at det vil ligge i Comitéens Interesse, at Forhandlingerne føres i Forening med de Delegerede. Det er nemlig sandsynligt, at Gjenstanden for næste Mødes Forhandling vil fornemmelig blive Comitéens Forhold til Commune-Bestyrelsen, og det vilde være Beklageligt, om Forhandling herom skulde endnu en Tid hindre fra at fremme Sagen med Iver. Til at forebygge saadan Vidtløftighed vilde de Delegeredes Tilstedeværelse formodentlig kunne bidrage meget væsentligt: idet det er at haabe, at deres personlige Handlen til begge Sider vil gjøre Correspondance overflødig, og hurtigere føre til Overenskomst om den Form, under hvilken der skal mødes i Forening. I Betragtning heraf kan jeg for mit Vedkommende ikke andet end ønske, at de Delegerede indbydes til at overvære Mødet.
H.N. Clausen
Af samme Mening Thiele

I Aftes Kl 6 erholdte jeg dette Circulaire tilligemed de Hrr. Professorer Clausens, Thieles og Schouws Paategninger. At faae et Møde i Stand til i Dag Middag, er altsaa ikke muligt, og at begynde det Kl. 2½, vilde for mig som skal være tilstede i et andet Møde Kl. 5½, være vanskeligt. Jeg foreslaaer altsaa Mødet til Fredag Kl. 2 paa det nævnte Sted. Om Fredag Formiddag-en- kan jeg ej komme da jeg skal møde ved Sparekassen fra 8 til 12 og længere, og heller ikke senere ud paa %(underlined)Efter%middagen, da der er Møde i Kunstforeningens Administration Kl. 6.
Collin. 31 Januar f. M. Kl. 8.

[E]kr. Skulde Fredag Kl 2 heller ikke convenere, saa foreslaaes Løverdag Formiddag Kl. 10.

Jeg skal have den Ære at møde Fredag Kl. 2. Thiele

General Comment

Der er tale om en rundskrivelse til komiteens medlemmer.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 111
Last updated 19.05.2011 Print