The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7890 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

9.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
I Henseende til Communication til Magistraten af Rescriptet, da er det en Misforstaaelse naar Hr Prof. Clausen antager, at jeg nu foreslaaer at det skulde skee
fra Comiteen; det vilde være overflødigt, da det er skeet fra Slotsb. Commissionen.
 
I Henseende til Meddelelse af Ths Brev, da er en saadan Comiteen aldeles uvedkommende; thi hans Begiering er stilet til Formanden; at Oppositionen ønskede det undertrykt, er i sin Orden. Jeg afsender Afskrifte[n] i Dag.
 
I Henseende til Comiteemødet. EtR[?] Kochs og Oberst Prangens Erklæringer ere til Dette Øieblik (Onsdag Eftermiddag Kl 4) ikke indkomne til mig, og disse Actstykker ere dog ligesaa vigtige som det allerede Indkomne. Om Professor Clausen vil sammenkalde et møde, og overhovedet hvilke Møder el. Sammenkomster man agter at holde, kan jeg naturligvis ikke forebygge. At hindre enten denne Opposition, el. overhovedet noget Menneske i Verden for at komme til Orde naar han ønske det, det ligger vist langt udenfor min Charakter, ligesaavist som det er, at jeg ikke er forlegen for at bringe mine Meninger til Torvs, men i denne Sag troede jeg, at dog ogsaa jeg maatte have Tilladelse til at yttre en Mening, og tilstedes Tid til at tænke paa om noget kunde giøres for at hæve, ikke forøge, den Spænding, som desværre er indtraadt, og hvortil, som Hr Prof. Clausen anmærker, maaskee mindre Menings Forskiellighed om den skienkede Bygning, end personlige Interesser, og Misforstaaelser er Anledning.

Dersom Hr. Prof. Clausen skulde være enig med mig, at bestemme et Møde for den oprindelige Comitee til næste Mandag Aften, saa skal jeg, om Gud vil, have den Ære at deltage deri.

9 Januar 1839 Collin

[Notater med blyant:]
Gamst 5
Schouw 4
Thomsen[?] -3-7
Puggard 2
Scavenius[?] 6
Thiele -6-7
Clausen 3

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 100d
Last updated 28.11.2011 Print