The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9570 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 2.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Thorvaldsen.

Det er os kjert at kunne underrette vore Læsere om, at der i næste Uge, paa C.A. Reitzels Forlag, vil udkomme 1ste Hefte af et Thorvaldsensk Album, som Student Fr. Barfod, understøttet af flere af den Afdødes Venner, har paataget sig at samle. Det vil med den Fuldstændighed, som et strengt Udvalg tillader, meddele Alt, hvad der i de romerske Gilder, under Thorvaldsens Besøg i Hjemmet 1819, ved hans Ankomst hertil 1838, og nu ved hans Død, i Digte, Taler, Adresser samt Bog- og Bladartikler er fremkommet af et mere end ephemert Værd, og det er vor Overbeviisning, at en saadan Samling, foranstaltet med den fornødne Kritik, vil blive Folket et kjært Mindeblad om den bortgangne Mester, eller vel rettere: om den Anerkjendelse, som ydedes ham af et taknemmeligt Folk. Da den ønskelige Fuldstændighed imidlertid ikke vil kunne opnaaes uden ved en Forening af flere Kræfter, tillade vi os, paa Samlerens Anmodning, at opfordre Enhver, der maatte være i Besiddelse af Thorvaldseniana af det antydede Slags, til at laane Samleren deres Samlinger til Afbenyttelse. De ville, convuluterede, kunne tilstilles ham enten gjennem Reitzels Boghandling eller nærværende Blads Redaction.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 18de Aarg. No. 80.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Kjøbenhavnsposten 2.4.
Subjects
Thorvaldsen's Death · Thorvaldsen's Homecoming 1838
Persons
Frederik Barfod · Bertel Thorvaldsen
Last updated 29.05.2015 Print