The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9609 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fædrelandet [+]

Sender’s Location

København

15.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

‒ Den Tid synes ikke fjern ‒ og maaskee kunde den allerede siges at være kommen ‒ da der gives en heel Thorvaldsensk Literatur. I den Henseende vil den af Hr. Barfod bebudede Samling af saadanne Smaating, der ellers kunde befrygtes at synke i en ufortjent Glemsel, vorde et interessant Supplement til større Arbeider om dette rige Emne, og vi benytte denne Lejlighed til at gjentage Opfordringen til alle dem, der maatte være i Besiddelse af noget Bidrag dertil, at indsende samme snarest muligt ‒ man erindrer, at her kun er Tale om et kort Laan. Dette kan imidlertid aldrig blive andet, end et Supplement, og det fornøier os derfor, at kunne henlede Opmærksomheden paa en, om end ikke meget omfangsrig, dog selvstændig og interessant Cyclus af nye Poesier, som idag er udkommet paa den skandinaviske Boghandels Forlag af Hr. Frederik Hammerich, som under Titel af „Billeder fra Thorvaldsens Kunstnerliv”, fremstiller dettes betydningsfuldere Momenter i en fordringsløs, livlig Række af Digte. Ved samme Lejlighed skulle vi nævne et Mindeblad om Thorvaldsens Bisættelse den 30te f. M., som er udgaaet fra Hr. B.A. Meyers Forlag. Lithographien deler sig i 3 Afsnit: Ligets Udstilling i Antiksalen, Sørgetoget, og Frue Kirke, der, uden at gjøre Paastand paa synderligt Konstværd, dog frembyder et ret anskueligt Billede om denne alvorsfulde Høitid, der vil være uforglemmelig for Alle, som bivaanede samme.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Fædrelandet.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Fædrelandet 15.4.
Persons
Frederik Barfod · Frederik Hammerich · Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.03.2015 Print